Auditorská a účetní kancelář

Interexpert Bohemia, spol. s.r.o.

Provádíme audity dotací EU, statutární audity, audity VV a due diligence.
Provedli jsme více než 3000 auditů dotací. Tyto zkušenosti společně se špičkovým týmem specialistů a vstřícným přístupem nás staví mezi špičku odborníků.

Auditorské služby

Při jakékoli spolupráci upřednostňujeme otevřený a osobní přístup s ohledem na individualitu podnikatelských aktivit klienta i jeho samotného.

Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí

Audity zvláštního typu spolufinancované EK slouží především k eliminaci problémů, které vznikají při nedostatečné komunikaci mezi účtárnou a příjemcem grantu a ke zlepšení vnitřní kontroly systému organizace.

Více informací

Due diligence

Due diligence znamená seznámení investora s aktuální daňovou a finanční situací podniku. Ale slouží také k prověření hospodaření společnosti a jako základ nastavení efektivního fungování podniku. Eliminuje problémy, které by bez due diligence nebylo možné odhalit.

Více informací

Statutární audity

Statutární audit je určen společnostem, jež mají povinnost auditu účetní závěrky danou zákonem o účetnictví nebo z dalších norem. Dále pak společnosti, které chtějí prezentovat svoji důvěryhodnost veřejnosti prostřednictvím auditu finančních výsledků.

Více informací

Statutární audity veřejných výzkumných institucí

Společnosti čerpající dotace na výzkum a vývoj z fondů Evropské unie mají ze zákona povinnost mít vyhotovenou zprávu nezávislého auditora. Naše společnost vyhotovuje audity zaměřené na účetní a finanční mechanizmy již více než 20 let.

Více informací

Forenzní audit

Forenzní audit je zaměřený na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a obdobných protiprávních stavů a jednání. Využívá se k intenzivnímu prošetření nějakého incidentu, odhalení podvodu či protiprávního jednání.

Více informací

Financial and System Audits programů EUROPAID

Věděli jste, že pro programové období 2014-2020 programu EUROPAID musí být finanční výkaz povinně auditován již v případě, že částka uznatelných nákladů překročí částku 100.000 EUR?

Více informací

Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností

Zajišťujeme přehledy činností, výroky auditora, přehled o výdajích a příjmech, změny zakládacích listin a dalších opatření související se stanovami organizace.

Více informací

Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti.

Více informací

Sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity

Sestavení výkazu stavu a výhledu vývoje likvidity na základě vyhlášky č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

Naše auditorská společnost sestavuje jako zpracovatel výkaz stavu a výhled vývoje likvidity dle §2 vyhlášky.

Více informací

Reference

Realizované projekty

Účetní služby

Už více než 20 let poskytujeme kompletní audity a účetní servis pro české i zahraniční firmy. Vždy respektujeme nejen zákon o účetnictví, ale také individuální požadavky klienta s ohledem na jeho podnikání.

Vedení účetnictví a daňové poradenství

Naše společnost má více jak 20-ti leté zkušenosti s vedením účetnictví, zpracováním mezd a daňovým poradenstvím.

Máme široký tým specialistů na jednotlivé obory podnikání, protože každý obor má svá účetní a daňová specifika. Zpracováváme účetnictví v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s českými účetními standardy. Vedeme daňovou evidenci v souladu s požadavky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zpracování účetnictví dle českých účetních standardů a zároveň dle IFRS.

Mezi naše zásady patří:
– věrného zobrazení,
– zásada účetní jednotky,
– zásada neomezené doby trvání účetní jednotky,
– zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace účetní jednotky,
– zásada historického účetnictví,
– zásada vymezení okamžiku realizace,
– zásada věcné a metodické stálosti mezi účetními obdobími,
– zásada opatrnosti,
– zásada vzájemného zúčtování
– zásada materiálnosti účetnictví.

Likvidace obchodních společností

Během svých podnikatelských aktivit a neustále se měnící dobou je běžné, že nejeden z vás dospěje k názoru, že bude výhodnější podnikání ukončit.

Pokud vlastníte obchodní společnost, tak jak při jejím založení, musíte i při jejím ukončení postupovat dle platných právních přepisů. V tomto případě konkrétně dle §68 obchodního zákoníku, který upravuje zánik a zrušení obchodní společnosti.

Z praxe víme, že nejlevnějším a nejspolehlivějším likvidátorem společnosti je účetní.

Nemá nadbytečné otázky, vše vyřídí rychle, protože není krásnější pohled pro účetního než nulové pohledávky a závazky bez nutnosti je dodatečně zdaňovat.
Vymůže Vám tedy všechny pohledávky rychleji než tisíc právníků a závazky uhradí zásadně až po poskytnutí slevy. Podíl na likvidačním zůstatku sice musíte zdanit 15% srážkovou daní, ale získat peníze na které jste už nečekali potěší každého.

Daňové přiznání a daňové poradenství, mezinárodní zdanění

Pokud se rozhodnete podnikat v České republice nebo jste již své podnikání započali, je potřeba vědět, jakým daním vaše podnikání podléhá. Každý daňový poradce vám na svých webových stránkách sdělí, že Vaším právem je neplatit daně. Neplaťte víc než musíte a přijďte se za námi poradit.

Nás účetní expert odpoví na otázky týkající se vašich daní a ovlivňující správnost účtování. Pokud daňový problém vyžádá posouzení daňového poradce nebo auditora, bude daňový komentář zpracován a předán písemně.

Provedeme vám daňovou optimalizaci a zpracujeme veškerá potřebná daňová přiznání jako jsou:

– přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH),
– přiznání k dani z příjmu právnických osob a fyzických osob,
– přiznání k silniční dani, zpracování daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí a daň z nemovitosti či refundaci DPH.

Mzdové účetnictví a personalistika, pracovní smlouvy

Vedení mzdové agendy a zpracování personalistiky je poměrně náročná práce. Vyžaduje znalost více zákonů, sledování neustálých novinek a léta praxe.

Zpracování mezd není jen o výpočtu, evidenci či vyplácení mezd, ale také o dalších starostech a povinnostech – častá komunikace s úřady, práce s citlivými daty, které je potřeba zabezpečit a dodržování termínů.

Usnadněte si práci a využijete moderních nástrojů řízení jako je mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd. Ve světě má tento systém neustále se zvyšující tendenci.

Externě zpracujeme mzdy vašich zaměstnanců, přihlášky a odhlášky na příslušné pojišťovny, přijímání a propouštění zaměstnanců, vyúčtujeme daň z příjmů ze závislé činnosti, připravíme potřebné smlouvy či dohody o zaměstnaneckém poměru.

Kontakt

Interexpert BOHEMIA, spol. s r.o.
Mikulandská 2
Praha 1, 110 00

(+420) 224 933 658
(+420) 224 933 518

secretary(@)interexpert.cz

Po – Čt: 9:00 – 18:00
Pá: 9:00 – 16:00
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
IČ: 48112500
DIČ: CZ48112500

Firma je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16372.