Statutární audity veřejných výzkumných institucí

vedaCo je veřejná výzkumná instituce ?

Veřejná výzkumná instituce je právnická osoba, jejíž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Díky své činnosti veřejná výzkumná instituce zajišťuje výzkum financovaný z veřejných prostředků v souladu se stanoveným právem Evropských společenství.

V České Republice upravuje vymezení, způsob řízení, vznik činnost a způsob zrušení a zánik veřejných výzkumných institucí  zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Dle zákona je stanoveno, že veřejné výzkumné instituce jsou právnickou osobou  a tudíž i samostatnou „účetní jednotkou“. Musí tedy dodržovat  zásady a principy, na kterých je postaven současný zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zejména ve smyslu věrného a poctivého obrazu.

Mezinárodní účetní standardy veřejného sektoru zde také sehrávají velkou roli při  vykazování  dat pro účely řízení a kontroly.

Veřejná výzkumná instituce je povinna mít vždy ověřenou účetní závěrku auditorem. Do rejstříku ve sbírce listin musí být zveřejněna kromě jiných informací také účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření.