Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti.

Předmětem přezkoumání jsou:
– údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu,
– nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
– nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
– zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
– stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
– ručení za závazky fyzických a právnických osob,
– zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
– zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
– účetnictví vedené územním celkem.