Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností

Dle §16a), odst. 5, zákona č. 3/2002 Sb. Výroční zpráva účelového zařízení musí obsahovat:

a) přehled činností vykonávaných v průběhu předchozího kalendářního roku s uvedením
vztahu k účelu založení účelového zařízení,
b) účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
c) výrok auditora k roční účetní závěrce u těch účelových zařízení, u kterých výše čistého obratu překročí 10 miliónů Kč,
d) přehled o peněžních příjmech a výdajích,
e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,
f) vývoj a konečný stav fondů účelového zařízení,
g) stav a pohyb majetku účelového zařízení,
h) úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně
prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu)
účelového zařízení,
i) změny zakládací listiny a složení statutárního orgánu účelového zařízení, k nimž došlo v
průběhu předchozího kalendářního roku,
j) další údaje stanovené stanovami.