Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí

audity zvlastniho typuCo je to audit zvláštního typu ?

„Auditor se mnohdy stává komunikačním mostem mezi vědeckými pracovníky a účtárnou.“

Představa, že cílem auditu zvláštního typu je pouze kontrola oprávněnosti nárokovaných výdajů v rámci jednotlivých grantů, je velmi zažitá, velmi zjednodušující a především mylná.

Významnou a velmi prospěšnou úlohu má audit také v kontrole a popisu procesů uvnitř celé organizace.

Nebývá výjimkou, že jinak skvěle pracující účtárna neumí komunikovat s vedoucím projektu a naopak. Fakt, že si vědecký pracovník nemůže najmout „ekonomickou sekretářku“ pro ekonomické řízení projektu a zároveň nedokáže vysvětlit pracovníkům účetního oddělení zásady financování vymezené uzavřenou grantovou smlouvou, nebo že pracovníci účetního oddělení zase velmi často nemluví anglicky a nemají zkušenosti s financováním těchto grantů, vede v důsledku ke zbytečným chybám.

Auditor, kromě kontroly oprávněnosti čerpání nákladů projektu v souladu s podmínkami poskytovatele a smluvních vztahů projektu, předkládá na základě zkušeností s konkrétním typem auditu doporučení zlepšující vnitřní kontrolní systém organizace.

Druhy auditů zvláštního typu:

1. Certifikát o auditovaném vyúčtování

Kontrahent (příjemce grantu) si sám zajišťuje tento certifikát, který je předkládán nezávislým auditorem. Mezi kontrahentem a auditorem je uzavřena Smlouva o finančním auditu. Evropská komise do této smlouvy nezasahuje. Výrok auditora je v tomto případě vydáván pro potřeby kontrahenta.

2. Audit nařízený Evropskou komisí

Vědecký, technologický etický, finanční. Může být nařízen kdykoliv během trvání projektu a dále nejdéle do pěti let po skončení projektu. Může být zajištěn auditorem Komise, Evropským dvorem auditorů nebo externí auditorskou firmou, která byla Evropskou komisí určena. Náklady, které budou tímto auditorem považovány za neuznatelné, budou vyžadovány zpět včetně penále a sankcí.