Tag: vedení účetnictví

0 comments

Pro koho je určena sleva na dani za EET (elektronická evidence tržeb)

Ať už vám vedení účetnictví a daní prování účetní firma nebo si účetnictví vedete sami, měli byste vědět, kdy si můžete uplatnit slevu na dani za pořízení a provoz EET.
Z informací Finanční správy vyplývá, že sleva na dani v plné výši na pořízení a provoz EET budou moci uplatnit jen někteří podnikatelé.

Podle informací finanční správy by mělo platit, že „Podnikatel (fyzická osoba) si může odečíst slevu za rok, ve kterém poprvé zaevidoval tržbu, která podléhá dle zákona evidenci tržeb. Tato mimořádná sleva na dani z příjmu by měla činit 5 000 Kč , nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Přesný postup zatím nebyl zveřejněn, předpokládáme však, že se bude postupovat tak, že se od výsledné hodnoty daně ze samostatné činnosti odečte částka slevy; její hodnota ovšem nesmí přesáhnout rozdíl mezí vypočtenou daní z příjmu (která činí 15% ze základu daně) a základní slevou na poplatníka, což je (letos) 24 840 korun.

Finanční správa zatím nezveřejnila přesný výpočet. Ale předpokládáme tedy, že pokud daň bude činit např. 26 000 Kč, nelze uplatnit slevu vyšší než 1 160 Kč ( 26 000 – 24840 = 1160). Nelze tudíž jít do mínusu a nárokovat si zbytek možné částky k uplatnění. Z výše uvedeného plyne, že nárokovat si plnou částku mohou jen podnikatelé s vyšší daní. Vše se navíc vztahuje pouze na fyzické osoby.

Nevíte si rady jak na daňové přiznání? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Daň z příjmu a změny zákona  2017 pro fyzické osoby

Zavedení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti „malého rozsahu“
Novela zákona zavádí jednodušší systém zdanění drobných příjmů ze závislé činnosti srážkovou daní přímo u zaměstnavatele. Tato změna má zjednodušit administrativní náročnost a odbourat administrativu související s povinností podat daňové přiznání poplatníkem.

Srážková daň ve výši 15% bude uplatněna u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do 10 tis korun za měsíc jako doteď. Ale nově i u zbývajících druhů příjmů ze závislé činnosti do 2 500 korun za měsíc. Týká se to prací jako např. odměny za výkon funkce. Z těchto příjmů nebude odváděno pojistné, protože limit 2500 Kč je shodný s tzv. rozhodnou částkou pro účast na pojistném na sociálním zabezpečení.

Novela zmírňuje ustanovení osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzickými osobami
V roce 2014 byla stanovena podmínka pro osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzickými osobami, která neosvobozovala příjem z prodeje podílu odpovídající vkladu společníka ve prospěch vlastního kapitálu učiněného do pěti let před prodejem.
Záměrem této podmínky bylo postihnout vklady majetku do obchodní korporace za účelem obejití časového testu osvobození pro převod nemovitostí.
Toto ustanovení měla však bohužel negativní dopad i na vklady peněžité. Novela proto zmírňuje tuto podmínku a nově se lhůta 5 let bude týkat pouze nepeněžitých vkladů. Nadále tedy bude postihovat například vklady nemovitostí.

Zdanění „jiného majetkového prospěchu“, zaměstnanecké bezúročné zápůjčky
Zdanění tzv. “jiného majetkového prospěchu“. Novela upřesňuje tento pojem pro ocenění jednorázového zdanění z jiného majetkového prospěchu u plnění, které trvá po delší dobu na základě jednoho právního jednání.

Majetkový prospěch vzniká v tom roce, kdy jsou finanční prostředky poskytnuty a ocení se jako pětinásobek hodnoty ročního plnění. Nadále by měl platit limit osvobození jiného majetkového prospěchu u bezúročných zápůjček do výše 100 tisíc korun.
U zaměstnaneckých půjček by měla být uplatňovaná výjimka. V takových by se příjem zaměstnance z majetkového prospěchu u bezúročných zápůjček měl zdaňovat každoročně, a to až do okamžiku, než úhrnná výše jistiny klesne pod limit 300 tisíc korun.

Nevíte si rady jak na daňové přiznání? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi vám poradíme.

0 comments

Naše auditorská společnost nabízí široký sortiment služeb v oblasti povinného auditu, daňové optimalizace a účetního servisu.

Máme více než 20 let zkušeností, více desítky spokojených klientů a řadíme se mezi přední auditorskou společnost v České republice s i v zahraničí.

Audity provádíme především ve vztahu k auditu účetní závěrky a její části. Firmy zpravidla chápou audit účetní závěrky jako nepříjemnou povinnost, která bude znamenat nemalý náklad a zdržení pro firmu i zaměstnance. Pokud je audit účetní závěrky proveden pouze formálně, pak skutečně dochází pouze k vyhovění nařízené povinnosti.

Kvalitně a profesionálně provedený audit účetní závěrky však může firmě pomoci v mnoha směrech:

– Naši auditoři v odhalí neúmyslné chyby v účetnictví, které mohou mít negativní dopady na hospodářský výsledek i daň z příjmu právnických osob.

– Tým našich auditorů není zatížen provozní slepotou standardního chodu vaší firmy. Je tedy schopen vyhodnotit stav firmy objektivně. Díky pohledu z jiného úhlu přinese nové podněty na chod firmy a předejde významným škodám na financích i majetku.

– Zoptimalizuje finanční toky a cash-flow takovým způsobem, aby firma neměla problémy s finančními prostředky a byla schopna pracovat s krátkodobými i dlouhodobými závazky.

– Zefektivní zpracování účetních dokladů a navrhne účetní postupy tak, aby z dlouhodobého hlediska byli pro firmu přínosem a zabezpečili firmu proti případným správním kontrolám.

Staráme se o to, abychom našim klientům identifikovali příležitosti, které zlepší procesů jejich společnosti. Předkládáme managementu přehledná a efektivní doporučení ke zvýšení efektivity lidských zdrojů i finančních operací. Zajišťujeme bezpečnost vůči všem finančním rizikům z vnitřku i s ohledem na vnější faktory.

 

0 comments

Změny v prováděcí přihlášce pro podnikatele za rok 2016

1. Přírůstky již neúčtujeme jako výnosy. Nově je účtujeme jako náklady účtové skupiny 58, která již není určena pro mimořádné náklady. Změna stavu zásobování vlastní činnosti a aktivaci. Snížení nákladů nebo náklady z titulu přírustku či úbytku zásob jsou součástí položky B – Změna stavu zásob vlastní činnosti.
2. Přijaté dary jsou účtovány do provozních výnosů nikoli jako o zvýšení kapitálu. Stejný postup platí i u finančních darů.
3. Jako snížení nákladů v účtové skupině 58 je účtována aktivace zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
4. Jsou zrušeny účtové skupiny 58 a 68 pro mimořádné náklady. Není vykazován mimořádný výsledek hospodaření. Účtová skupina 68 je zrušena a skupina 58 je určena pro účtování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci.

Další změny v zákoně o auditorech

– Nastávají změny náležitostí zprávy auditora charakteru věcného  (auditor je nově povinen popsat i skutečnosti, které nejsou obsaženy ve výroku auditora, a auditor na ně upozornil a považuje-li takové upozornění za významné) i legislativního (výrok o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví nově vyjadřuje soulad s „právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena“, dosud se jedná o soulad s „použitými právními předpisy a účetními standardy“)

Zcela nová úprava výboru pro audit – stávající § 44 je nahrazen §§ 44 až 44d, např. většina členů musí být odborně způsobilá a členem výboru pro audit musí být nejméně jeden statutární auditor nebo osoba s odpovídající účetní kvalifikací (§ 44 odst. 3 a 4) – podle stávající úpravy musí mít většina členu výboru pro audit nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu (44 odst. 1).
vymezení subjektů veřejného zájmu bylo přesunuto do zákona o účetnictví (vymezení bylo ovšem věcně pozměněno).

S jakýmikoli dotazy nebo problémy se můžete nezávazně poradit s naší auditorskou společností a specializovanými a zkušenými auditory.

English