Změny ve zveřejňování účetní závěrky a povinném auditu – 2016

0 comments

K 1.1.2016 se mění některá pravidla pro zveřejňování účetní závěrky a náležitosti povinného auditu.

Povinný audit

U povinných i mimořádných auditů účetních závěrek zůstávají kritéria stejná dle následujících kritérií:
Průměrný počet zaměstnanců max. 50
Celková aktiva 40 mil Kč netto (dříve brutto)
Úhrn čistého obratu 80 mil Kč

Jaké účetní jednotky musí mít povinný audit?

– Velké účetní jednotky, které nejsou subjekty veřejného zájmu
– Střední účetní jednotky

– Malé účetní jednotky v případě, že jsou .a.s nebo svěřenským fondy. Důležité kritérium je také překročení nebo dosažení alespoň 1 ze 3 výše uvedených kritérií za poslední dvě účetní období.
Zbylé účetní jednotky mají ze zákona povinnost auditu pouze v případě, pokud překročí nebo dosáhnou 2 ze 3 zákonných kritérií za poslední 2 účetní období.

Novinkou je povinnost auditu nově vzniklých účetních jednotek od první účetní závěrky, pokud je pravděpodobné, že se stanou středními nebo velkými účetními jednotkami. Pokud tedy taková účetní jednotka vznikne v roce 2016, bude povinně auditovaná již za rok 2016.

Zásadní změna v auditu výroční zprávy

Ověření auditorské výroční zprávy již nebude v samostatné zprávě obsaženo. Zpětně se vrací jedna zpráva auditora, která se bude vztahovat jak k výroční zprávě, tak k účetní závěrce. Toto pravidlo platí již pro audity započaté v roce 2015.

Zveřejňování údajů účetní závěrky – změny 2016

Zde je potřeba vzít v úvahu zákon 304/2013 o veřejných rejstřících, který se v §66 písm. c) přímo odvolává na úpravu zveřejňování ve Sbírce listin platnou v účetních předpisech. Sbírka listin však již není vázána pouze na obchodní rejstřík, ale na jakýkoliv veřejný rejstřík, tj. na rejstřík ústavů, spolků, nadací, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností.
V účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.
U povinně auditovaných účetních jednotek nedochází ke změně ve lhůtě pro zveřejnění účetní závěrky, stále platí do 30 dnů od souběhu vydání auditorského výroku a schválení účetní závěrky valnou hromadou. Pro neauditované účetní jednotky je stanovena lhůta 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky. Stejné podmínky pro zveřejnění platí i pro zprávu o platbách a konsolidovanou zprávu o platbách.
Malé a mikro účetní jednotky, které nejsou povinně auditované, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. Jejich povinností je zveřejnit pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce. Jedná se o zjednodušení pro účetní jednotky podnikatelského i nepodnikatelského charakteru.
Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo:
v roce 2014 uložením do Sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016
v roce 2015 uložením do Sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017

Share This:
English