Tag: účetní závěrka

0 comments

Při auditu účetních závěrek je cílem vyjádření názoru auditora. Auditor posuzuje, zda je účetní závěrka v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Smyslem auditu účetní závěrky je kvalifikované vyhodnocení vedení účetnictví danou účetní jednotkou a ověření věrohodnosti nezávislým odborníkem. Auditor ověřuje, zda jsou údaje v účetní závěrce poctivé a odráží reálný finanční obraz a reálné výsledky hospodaření a finančních toků celé organizace. Dále auditor ověřuje, zda daná účetní jednotka dodržuje předpisy daného státu, kde má působiště.

Co je obsahem účetních závěrek? 
– Ověření účetní závěrky
– Ověření ekonomických informací
– Ověření účetních záznamů
– Přezkoumání hospodaření podle právních předpisů
– Provádí povinný audit

Co ověřuje auditor při účetní závěrce
– Zda účetní závěrka nebo konsolidované účetní závěrka odráží poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví. A to vše v souladu s právními a účetními předpisy daného státu.
– Zda účetní nebo konsolidovaná účetní zpráva je v souladu s účetní závěrkou

Po ukončení auditu navrhuje profesionální auditor změny pro zlepšení hospodaření společnosti a jejich jednotlivých součástí.

Interexpert je auditorskou společností s praxí více než 20 let

Jsme schopni provézt audit účetní závěrky i finanční audit vaší společnosti. Posuneme vaši společnost dále a zlepšíme vaše hospodářské výsledky. Jsme ochotni předložit reference našich klientů, abychom vás přesvědčili, že zvýšíme efektivitu i vaší společnosti.

Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout:

– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Forenzní audit
– Due diligence
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Statutární audity
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a přesvědčte se, že jsme pro vás i vaši společnost více než dobrým partnerem.

Napište nám nebo zavolejte. 

0 comments

Naše auditorská společnost nabízí široký sortiment služeb v oblasti povinného auditu, daňové optimalizace a účetního servisu.

Máme více než 20 let zkušeností, více desítky spokojených klientů a řadíme se mezi přední auditorskou společnost v České republice s i v zahraničí.

Audity provádíme především ve vztahu k auditu účetní závěrky a její části. Firmy zpravidla chápou audit účetní závěrky jako nepříjemnou povinnost, která bude znamenat nemalý náklad a zdržení pro firmu i zaměstnance. Pokud je audit účetní závěrky proveden pouze formálně, pak skutečně dochází pouze k vyhovění nařízené povinnosti.

Kvalitně a profesionálně provedený audit účetní závěrky však může firmě pomoci v mnoha směrech:

– Naši auditoři v odhalí neúmyslné chyby v účetnictví, které mohou mít negativní dopady na hospodářský výsledek i daň z příjmu právnických osob.

– Tým našich auditorů není zatížen provozní slepotou standardního chodu vaší firmy. Je tedy schopen vyhodnotit stav firmy objektivně. Díky pohledu z jiného úhlu přinese nové podněty na chod firmy a předejde významným škodám na financích i majetku.

– Zoptimalizuje finanční toky a cash-flow takovým způsobem, aby firma neměla problémy s finančními prostředky a byla schopna pracovat s krátkodobými i dlouhodobými závazky.

– Zefektivní zpracování účetních dokladů a navrhne účetní postupy tak, aby z dlouhodobého hlediska byli pro firmu přínosem a zabezpečili firmu proti případným správním kontrolám.

Staráme se o to, abychom našim klientům identifikovali příležitosti, které zlepší procesů jejich společnosti. Předkládáme managementu přehledná a efektivní doporučení ke zvýšení efektivity lidských zdrojů i finančních operací. Zajišťujeme bezpečnost vůči všem finančním rizikům z vnitřku i s ohledem na vnější faktory.

 

0 comments

Kdy jako účetní jednotka můžete očekávat povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Ze zákona § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vychází povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a do této povinnosti spadají následující účetní jednotky:

Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (auditorskou společností) vyvstává v okamžiku, kde je dosaženo alespoň 2 následujících kritérií nebo jsou tato kritéria překročena. Účetní jednotka je:

– akciová nebo obchodní společnost (splňuje pouze jedno kritérium)
– fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
– fyzická osoba s obratem vyšším než 25 milionů korun
– ostatní fyzické osoby vedoucí účetnictví dobrovolně, je jim stanovena povinnost vedení účetnictví, účastníci sdružení, pokud alespoń jeden z účastníků tohoto sdružení vede účetnictví.
– má povinnost auditu stanoveného zvláštním právním předpisem

Důležitým ukazatelem povinného auditu jsou také aktiva a pasiva

Hranice pro povinný audit je 80 milionů korun. Tato hranice je určena aktivy, kterými se rozumí úhrn aktiv z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle  § 26 odst. 3 zákona o účetnictví (tedy rezervy, opravné položky a odpisy) – z rozvahy bereme údaj ve sloupci brutto v prvotním ocenění aktiv.

Dále je určena obratem, kde hranice je také 80 milonů korun. Zde se jedná o čistý obrat, tzn. výnosy snížené o prodejní slevy přepočtené na celý rok. Přepočet se stanoví jako výnosy dělené počtem započatých měsíců trvání účetního období a násobeném číslem 12.

Dalším kritériem je počet zaměstnanců

Kritériem pro povinný audit je 50 zaměstnanců v průměru. Zde je výpočet komplikovanější:

Je nutné počítat i s osobami na zkrácený pracovní úvazek. Nezohledňují se dohody o provedení práce a to i přesto, že se zde hradí sociální pojištění a dále se přepočítávají přesčasy. Zpravidla ale dochází k překročení tohoto kritéria již v okamžiku, kdy jsou překročena výše zmíněná další dvě kritéria, a tedy je již povinnost auditu stanovena bez ohledu na počet zaměstnanců.

Kdy je vhodné provést povinný audit?

Povinný audit účetní závěrky se provádí poprvé za druhé účetní období, ve kterém byla překročena kritéria (u akciových společností jedna hranice, u ostatních dvě ze tří výše uvedených hranic).

Pokud se tedy podmínky splní jen v jednom roce a v roce následujícím již ne, povinný audit se provádět nemusí, a to ani pro první období. Nezáleží na tom, jaké kritérium bylo překročeno – v obou obdobích to může být jiné kritérium.

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem pomoci s povinným auditem, obraťte se na naši auditorskou společnost. Rádi vám nezávazně poradíme, jaký je pro vás nejvhodnější postup.

0 comments

Novinka v rámci novely zákona o účetnictví a dalších zákonů č. 221/2015 Sb. se dotknou veškerých auditů, které nebyly dokončeny před prvním lednem 2016, tj. v praxi již veškerých auditorských zpráv za účetní období roku 2015 V důsledku přijatých změn již není možné rozdělit zprávu auditora na ověření samotné účetní závěrky a na následný „dodatek“ s ověřením výroční zprávy.

Popsaná praxe přitom byla v minulosti velice rozšířená a nutno dodat, že podle našich zkušeností k tomu existovaly i nezpochybnitelné praktické důvody: řada účetních jednotek potřebujeme mít z nejrůznějších důvodů ověřenou účetní závěrku co možná nejdříve – ať již se jedná o požadavek skupinového auditora, financujících bank, či požadavky akcionářů apod.
Naproti tomu výroční zpráva a její zveřejnění je pro ně pouhým formálním naplněním povinností, které jsou jim uloženy především zákonem o účetnictví, či zákonem o veřejných rejstřících. V takovém případě bylo nanejvýš praktické, soustředit energii na uzavření účetních knih a ověření účetní závěrky, zatímco výroční zpráva mohla být zkompletována (a auditorem ověřena) až dodatečně. Protože nemalé množství obchodních korporací výroční zprávu nepoužívá k praktické prezentaci dosažených výsledků (nejedná se například o subjekty veřejného zájmu).

Od roku 2016 nastávají změny ve zveřejňování výročný zprávy a účetní závěrky!

V důsledku přijaté novyely budou muset účetní jednotky auditorovi včas ještě před vydáním zprávy auditora zpřístupnit výroční zprávu.Auditor musí výroční zprávu obdržet dostatečně včas, aby se mohl (podle novely) vyjádřit k souladu výroční zprávy a účetní závěrky, k souladu informací uvedených ve výroční zprávě a svých znalostí o účetní jednotce, k souladu výroční zprávy s příslušnými právními předpisy a k tomu, zda výroční zpráva neobsahuje nesprávnosti jiného charakteru.

Proto bychom rádi upozornili na to, že je nutné s tímto počítat a přizpůsobit tak harmonogram sestavení účetní závěrky a vyhotovení výročný právy tak, aby auditor mohl vydat zprávu auditora v požadovaném termínu. V případě, že auditor nebude mít výroční zprávu k dispozici již během ověřování účetní závěrky a nebude tedy schopen vyjádřit se v rámci jedné zprávy současně k účetní závěrce i k souladu výroční zprávy a účetní závěrky, bude nucen přistoupit k modifikaci zprávy auditora z důvodu omezení rozsahu. Závěrem upozorňujeme, že tato nová úprava se týká zejména obchodních společností s povinným auditem!

0 comments

Nabízíme auditorské služby nejen pro region Praha, ale také pro celou Českou republiku i zahraniční klienty a to více než 20 let.

Našim klientům minimalizujeme podnikatelská rizika, optimalizujeme finanční toky a zajišťujeme nezávislý pohled na hospodaření celé společnosti. Naši klienti si nás cení především pro profesionální přístup, ale také pro diskrétní a individuální komunikaci nejen s ohledem na povahu podnikání, ale také s ohledem na potřeby majitelů firem i managementu.

Auditorské služby, které nabízíme

– Due diligence
– Statutární audit
– Dobrovolný audit
– Forenzní audit
– Interní audit
– Finanční optimalizace – cash flow a rozvahy
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí

Naše auditorské služby kladou důraz především na očekávání klientů.

Provedením auditu zvýšíme důvěryhodnost vaší firmy vůči třetím stranám (nový majitel firmy, banka, dodavatelé…). Zoptimalizujeme finanční toky i cash flow. Opravíme neúmyslně provedené chyby v účetnictví. Zefektivníme daňové odvody a doporučíme opatření, které povedou k finančnímu i manažerskému růstu vaší firmy.

 

0 comments

Naše auditorská společnost nabízí široký sortiment služeb v oblasti auditu a poradenství. Dále pak rozsáhlý účetní a daňový servis. Staráme se o to, abychom našim klientům identifikovali příležitosti, které zlepší procesů jejich společnosti. Předkládáme managementu přehledná a efektivní doporučení ke zvýšení efektivity lidských zdrojů i finančních operací. Zajišťujeme bezpečnost vůči všem finančním rizikům z vnitřku i s ohledem na vnější faktory.

Díky více než 20 letům zkušeností, neustále se rozvíjející odbornosti našich zaměstnanců a získávání nových zkušeností z České republiky i zahraničí se řadíme mezi přední auditorskou společnost u nás.

Audity provádíme především ve vztahu k auditu účetní závěrky a její části. Firmy zpravidla chápou audit účetní závěrky jako nepříjemnou povinnost, která bude znamenat nemalý náklad a zdržení pro firmu i zaměstnance. Pokud je audit účetní závěrky proveden pouze formálně, pak skutečně dochází pouze k vyhovění nařízené povinnosti.

Kvalitně a profesionálně provedený audit účetní závěrky však může firmě pomoci v mnoha směrech:

– Tým našich auditorů není zatížen provozní slepotou standardního chodu vaší firmy. Je tedy schopen vyhodnotit stav firmy objektivně. Díky pohledu z jiného úhlu přinese nové podněty na chod firmy a předejde významným škodám na financích i majetku.

– Zefektivní zpracování účetních dokladů a navrhne účetní postupy tak, aby z dlouhodobého hlediska byli pro firmu přínosem a zabezpečili firmu proti případným správním kontrolám.

– Zoptimalizuje finanční toky a cash-flow takovým způsobem, aby firma neměla problémy s finančními prostředky a byla schopna pracovat s krátkodobými i dlouhodobými závazky.

– Naši auditoři v odhalí neúmyslné chyby v účetnictví, které mohou mít negativní dopady na hospodářský výsledek i daň z příjmu právnických osob.

0 comments

Cílem auditu účetních závěrek, je vyjádření názoru auditora, zda je účetní závěrka v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Smyslem auditu účetní závěrky je také nezávislé, kvalifikované vyhodnocení vedení účetnictví účetní jednotkou a ověření věrohodnosti. Ověřuje se, zda údaje v závěrce odráží poctiví finanční obraz a reálné výsledky hospodaření a finančních toků celé organizace. A dále, zda se účetní jednotka řídí předpisy daného státu, ve kterém působí.

Auditor účetních závěrek:
– Přezkoumává hospodaření podle právních předpisů
– Provádí povinný audit
– Ověřuje další ekonomické informace
– Ověřuje účetní záznamy
– Ověřuje účetní závěrku

Auditor je povinen ověřit: 
– Zda účetní závěrka nebo konsolidované účetní závěrka odráží poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví. A to vše v souladu s právními a účetními předpisy daného státu.
– Zda účetní nebo konsolidovaná účetní zpráva je v souladu s účetní závěrkou

Při provádění auditu účetní závěrky je také auditor povinen navrhnout změny a podat návrhy ke zlepšení hospodaření celé společnosti i jejich dílčích součástí.

Provádíme audity účetních závěrek už více než 20 let

Jsme ochotni předložit reference našich klientů, abychom vás přesvědčili, že jsme schopni provézt audit účetní závěrky i finanční audit vaší společnosti tak, aby vaši společnost posunul dále a zlepšil její hospodářské výsledky.

Provádíme také:
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Due diligence
– Statutární audity
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Forenzní audit
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Sjednejte si s námi nezávislou schůzku a přesvědčte se, že jsme pro vás i vaši společnost více než dobrým partnerem.

Napište nám nebo zavolejte. 

0 comments

Auditorská firma je obchodní společností, která vzniká zapsáním do seznamu auditorských společností. Tento seznam je veden Komorou auditorů České republiky dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Tedy pouze statutární auditoři mohou poskytovat auditorské služby.

Naše auditorská společnost splňuje všechny následující náležitosti pro zajišťování nejrůznějších typů auditů:

– fyzické osoby, jejichž jménem jsou prováděny audity, jsou statutárními auditory

– předložili jsme všechny náležitosti a materiály potřebné k zapsání do Komory auditorů ČR (písemná žádost, vyplněný dotazník, výpis z trestního rejstříku, společenskou smlouvu v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, výpis z živnostenského rejstříku, doklad o že společnost není v úpadku, vyjádření finančního orgánu ve věci pojišťoven a závazků vůči územním orgánům, vyjádření o bezdlužnosti všech osob v představenstvu i dozorčí radě a čestné prohlášení o dobré pověsti všech společníků a jednatelů)

Kromě faktické ověřitelnosti o serióznosti naší auditorské společnosti, poskytujeme i ověření našich zkušeností s audity i prostřednictvím našich klientů, kteří jsou ochotni poskytnout reference.

Tím zaručujeme všem našim novým klientům maximální možnost ověřit si služby a kvality naší auditorské firmy. Své služby poskytujeme po celé České republice a ve státech Evropské unie. Přestože naším sídlem je Praha, většina našich klientů je tvořena mimopražskými institucemi.

Typy auditů, které realizujeme

– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Due diligence
– Statutární audity
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Forenzní audit
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

0 comments

Protože většina finančních prostředků, kterými disponuje nezisková organizace, pochází z veřejných rozpočtů České republiky, tedy z prostředků daňových poplatníků, má nezisková organizace povinnost pravidelně prokazovat, zda jsou prostředky občanů vynaloženy efektivně a ve prospěch poslání, ke kterému byla nezisková organizace založena. Je proto povinnost neziskové organizace dokázat, že alokace těchto prostředků probíhala transparentně a prostřednictvím veřejné volby. K tomuto ověřování slouží audit neziskových organizací, který je nástrojem veřejné kontroly a veřejných prostředků.

Audit neziskových organizací je zaměřen na dvě oblasti – na finanční informace z účetní závěrky a účetnictví a na nefinanční informace (dotace, darovací smlouvy…).

Audit v nestátních neziskových organizacích

Audit nestátních neziskových organizací upravuje § 415 NOZ a audit o.p.s. §19 Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. Pokud nadační kapitál nebo obrat neziskové organizace dosáhl v minulém účetním období alespoň 5 milionů Kč, podléhají všechny účetní závěrky ověření auditorem. To platí i v případech, že se rozhoduje o snížení nebo zvýšení nadačního kapitálu nebo změně nadace.

Dále je nutné ověřit účetní závěrku v případě, že zakladatelský statut nebo právní jednání toto ukládá v povinnost. A dále také v případě, že výše čistého obratu překročí 10 mil. Kč.

Kdo musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem?

1. Příjemci dotací a financí ze státního rozpočtu (nebo rozpočtu obce, územního orgánu, státního fondu) s objemem vyšším než 1 mil.

2. Příjemci dotací a financí ze státního rozpočtu (nebo rozpočtu obce, územního orgánu, státního fondu), jejichž čistý obrat překročil 10 mil. Kč

V případě politických stran nebo politických hnutí, je třeba také předložit každoroční účetní závěrku, která slouží jako informace o financování pro poslaneckou sněmovnu. Tato účetní závěrka musí být dle § 18zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ověřena auditorem. Pokud se jedná o účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti pro poskytování sociálních nebo zdravotnických služeb, je třeba předložit auditorem ověřenou účetní závěrku při překročení obratu 10 mil. Kč.

 

Audit ve státních neziskových organizacích

Dle zákona je každá obec povinna předložit obecnímu zastupitelstvu, spolu s vyúčtováním hospodaření, přezkum hospodaření. I toto hospodaření však provádí auditor. Toto se také vztahuje na dobrovolné svazky obcí a nově zřízené územní správní celky.

Státní podniky, které byly zřízeny za účelem strategických nebo veřejně prospěšných, mají také legislativně stanovenou povinnost nechat ověřit svojí roční účetní uzávěrku auditorem. Měsíc po předložení zprávy auditora, je povinen statutární orgán předložit seznam opatření, která byla na základě zprávy realizována.

Povinnost auditu má také ČNB, Nejvyšší kontrolní úřad, organizace fondového typu a vládní agentury.

V praxi je však také běžné, že i příspěvkové organizace a organizační složky státu, na žádost zřizovatele nechávají realizovat odborný audit.

Pokud chcete vědět více informací o auditech státních organizací, sjednejte si s námi nezávaznou konzultaci. Rádi Vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

Napište nám nebo zavolejte.

0 comments

Statutární audit je určený těm klientům, kteří mají povinnost ověření účetní závěrky ze zákona, ale také pro ty klienty, kteří se rozhodnou dobrovolně si účetní závěrku nechat ověřit auditorem s cílem získat nezávislý pohled na stav účetnictví. č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zákona u auditu jak povinného tak dobrovolného je obdržení zprávy auditora, která má prokázat, zda jsou finanční výkazy společnosti v souladu se zákonnými ustanoveními. A dále, jestli představují věrný obraz účetní jednotky.

Zpravidla se kontrolují:

– finanční výkazy,
– konsolidované finanční výkazy (připravují se v souladu s národními i mezinárodními právními předpisy)

Jak postupuje statutární audit

Statutární audit je rozdělen do dvou a více částí.

Nejprve probíhá tzv. předaudit, která je zaměřen na ověření vnitřního kontrolního systému klienta. Dále na ověření konkrétních daňových a účetních operací. Z toho vyplyne zpráva, která popíše nedostatky a navrhne jejich odstranění ještě před ukončením účetního období. Je tedy nutné, aby předaudit proběhl v druhé polovině účetního období.

Následně probíhá finální audit a ověření účetní závěrky. Pokud se jedná o povinný audit, dochází také k ověření výroční zprávy. Výsledkem tohoto auditu je Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výrok auditora. Mimo to také doporučujeme konkrétní postupy ve vedení účetnictví a ve daňové poradenství.

V případě, že jsou nalezeny nějaké závažnější nedostatky, které není klient schopen odstranit, naše společnost tyto skutečnosti řeší po konzultaci s klientem.

Základem kvalitního a spolehlivého statutárního auditu je maximální informovanost klienta o všech zjištěných skutečnostech s cílem veškeré závažné nedostatky odstranit.

Provádíme také tyto audity:

statutární audit účetní závěrky dle legislativního rámce ČR
– ověření konsolidovaných účetních závěrek
– audit účetních závěrek sestavených dle mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP, HB II)
– audit mezitímní účetní závěrky v souvislosti s přeměnami společností
– ověření výroční zprávy
– ověření konsolidovaných účetních závěrek
– audit mezitímní účetní závěrky v souvislosti s přeměnami společností
– ověření výroční zprávy
– audit vnitřních kontrolních systémů
– zprávy auditora pro zvláštní účely
– audit dotací
– audit vnitřních kontrolních systémů
– zprávy auditora pro zvláštní účely
due diligence
forenzní audity
audity zvláštního typu

V případě, že máte jakékoli dotazy, sjednejte si s námi nezávaznou schůzku.

English