Tag: účetní jednotka

0 comments

Rozdělení účetních jednotek od 1.1.2016

1. Velká účetní jednotka
Tato jednotka překračuje 500 milionů korun v aktivech a 1 miliardu korun v ročním úhrnu čistého obratu. Dále musí mít průměrný počet zaměstnanců rovný 250.

2. Střední účetní jednotka
Není malou ani mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň dvě z těchto hodnot:
– 500 milionů Kč aktiva celkem
– 1 miliarda Kč čistého obratu
– průměr: 250 zaměstnanců

3. Malá účetní jednotka
Není mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň 2 z těchto hodnot:
– 100 milonů korun celkových aktiv
– 200 milionů korun ročního čistého obratu v úhrnu
– 50 průměrných zaměstnanců

4. Mikro účetní jednotka
Mikro účetní jednotka nepřekračuje alespoň jednu z těchto hodnot:
– 9 milonů korun celkových aktiv
– 18 milionů korun čistého obratu ročního úhrnu
– Průměrně 10 zaměstnanců

Nároky na jednotlivé kategorie účetních jednotek 2016

Dle nových legislativních požadavků dochází ke změnám, které přímo nesouvisí s povinností ověření účetní závěrky auditorem s ohledem na kategorizaci účetních jednotek. Pojďme si trochu osvětlit to, co naše klienty nejčastěji trápí a s čím vám auditorská společnost nebo účetní firma může pomoci, aby nedocházelo k problémům s finančními institucemi.

1. Velké a střední účetní jednotky mají povinnost účetní závěrky (což platilo i dříve). V případě malých účetních jednotek není účetní závěrka ověřená auditorem povinná, pokud tak neukládá zvláštní předpis nemá tuto povinnost podle nezměněných kritérií (40 milionů korun v aktivech, 80 milionů korun celkového čistého obratu v úhrnu nebo průměrný počet zaměstnanců rovný 50.).
– u společností s ručeným omezeným je třeba překročit dvě z uvedených kritérií.
– u akciových společností je třeba překročit pouze jedno z uvedených kritérií.
Teoreticky by z povinnosti auditu mohla vypadnout akciová společnost v kategorii mikro účetní jednotka, která překračuje pouze jedno z kritérií 40 mil. Kč aktiva / 80 mil. Kč obratu / 50 zaměstnanců. Existence takové účetní jednotky je velice nepravděpodobná.

Vedení účetnictví a povinný audit u malých a mikro účetních jednotek

1. Některé malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

2. Obchodní korporace (vyjma sociálních družstev) musí vést účetnictví v plném rozsahu. Nadále je možné používat skupinové účty, hlavní knihu, účtovat rezervy a opravy položek dle zákona o rezervách.

3. Mohou sestavovat rozvahu a výkaz ztráty a zisku vez zkráceném rozsahu. V případě akciových společností je možno také nově vést výkazy ve zkráceném rozsahu.

4. Nemusí sestavovat přehled o cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu

5. Nemusí ve finanční zprávě uvádět nefinanční informace (předpokládaný vývoj společnosti, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje…)

6. Výroční zprávu musí sestavovat nadále jen účetní jednotky s povinným auditem včetně svěřenských fondů.

7. Nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát, pokud nemají povinnost auditu. Ostatní povinnosti zveřejňování zůstávají zachovány, jde-li o účetní jednotky zapisované do veřejných rejstříků.

English