Tag: statutární audit

0 comments

Novinka v rámci novely zákona o účetnictví a dalších zákonů č. 221/2015 Sb. se dotknou veškerých auditů, které nebyly dokončeny před prvním lednem 2016, tj. v praxi již veškerých auditorských zpráv za účetní období roku 2015 V důsledku přijatých změn již není možné rozdělit zprávu auditora na ověření samotné účetní závěrky a na následný „dodatek“ s ověřením výroční zprávy.

Popsaná praxe přitom byla v minulosti velice rozšířená a nutno dodat, že podle našich zkušeností k tomu existovaly i nezpochybnitelné praktické důvody: řada účetních jednotek potřebujeme mít z nejrůznějších důvodů ověřenou účetní závěrku co možná nejdříve – ať již se jedná o požadavek skupinového auditora, financujících bank, či požadavky akcionářů apod.
Naproti tomu výroční zpráva a její zveřejnění je pro ně pouhým formálním naplněním povinností, které jsou jim uloženy především zákonem o účetnictví, či zákonem o veřejných rejstřících. V takovém případě bylo nanejvýš praktické, soustředit energii na uzavření účetních knih a ověření účetní závěrky, zatímco výroční zpráva mohla být zkompletována (a auditorem ověřena) až dodatečně. Protože nemalé množství obchodních korporací výroční zprávu nepoužívá k praktické prezentaci dosažených výsledků (nejedná se například o subjekty veřejného zájmu).

Od roku 2016 nastávají změny ve zveřejňování výročný zprávy a účetní závěrky!

V důsledku přijaté novyely budou muset účetní jednotky auditorovi včas ještě před vydáním zprávy auditora zpřístupnit výroční zprávu.Auditor musí výroční zprávu obdržet dostatečně včas, aby se mohl (podle novely) vyjádřit k souladu výroční zprávy a účetní závěrky, k souladu informací uvedených ve výroční zprávě a svých znalostí o účetní jednotce, k souladu výroční zprávy s příslušnými právními předpisy a k tomu, zda výroční zpráva neobsahuje nesprávnosti jiného charakteru.

Proto bychom rádi upozornili na to, že je nutné s tímto počítat a přizpůsobit tak harmonogram sestavení účetní závěrky a vyhotovení výročný právy tak, aby auditor mohl vydat zprávu auditora v požadovaném termínu. V případě, že auditor nebude mít výroční zprávu k dispozici již během ověřování účetní závěrky a nebude tedy schopen vyjádřit se v rámci jedné zprávy současně k účetní závěrce i k souladu výroční zprávy a účetní závěrky, bude nucen přistoupit k modifikaci zprávy auditora z důvodu omezení rozsahu. Závěrem upozorňujeme, že tato nová úprava se týká zejména obchodních společností s povinným auditem!

0 comments

Statutární audit je určený těm klientům, kteří mají povinnost ověření účetní závěrky ze zákona, ale také pro ty klienty, kteří se rozhodnou dobrovolně si účetní závěrku nechat ověřit auditorem s cílem získat nezávislý pohled na stav účetnictví. č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zákona u auditu jak povinného tak dobrovolného je obdržení zprávy auditora, která má prokázat, zda jsou finanční výkazy společnosti v souladu se zákonnými ustanoveními. A dále, jestli představují věrný obraz účetní jednotky.

Zpravidla se kontrolují:

– finanční výkazy,
– konsolidované finanční výkazy (připravují se v souladu s národními i mezinárodními právními předpisy)

Jak postupuje statutární audit

Statutární audit je rozdělen do dvou a více částí.

Nejprve probíhá tzv. předaudit, která je zaměřen na ověření vnitřního kontrolního systému klienta. Dále na ověření konkrétních daňových a účetních operací. Z toho vyplyne zpráva, která popíše nedostatky a navrhne jejich odstranění ještě před ukončením účetního období. Je tedy nutné, aby předaudit proběhl v druhé polovině účetního období.

Následně probíhá finální audit a ověření účetní závěrky. Pokud se jedná o povinný audit, dochází také k ověření výroční zprávy. Výsledkem tohoto auditu je Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výrok auditora. Mimo to také doporučujeme konkrétní postupy ve vedení účetnictví a ve daňové poradenství.

V případě, že jsou nalezeny nějaké závažnější nedostatky, které není klient schopen odstranit, naše společnost tyto skutečnosti řeší po konzultaci s klientem.

Základem kvalitního a spolehlivého statutárního auditu je maximální informovanost klienta o všech zjištěných skutečnostech s cílem veškeré závažné nedostatky odstranit.

Provádíme také tyto audity:

statutární audit účetní závěrky dle legislativního rámce ČR
– ověření konsolidovaných účetních závěrek
– audit účetních závěrek sestavených dle mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP, HB II)
– audit mezitímní účetní závěrky v souvislosti s přeměnami společností
– ověření výroční zprávy
– ověření konsolidovaných účetních závěrek
– audit mezitímní účetní závěrky v souvislosti s přeměnami společností
– ověření výroční zprávy
– audit vnitřních kontrolních systémů
– zprávy auditora pro zvláštní účely
– audit dotací
– audit vnitřních kontrolních systémů
– zprávy auditora pro zvláštní účely
due diligence
forenzní audity
audity zvláštního typu

V případě, že máte jakékoli dotazy, sjednejte si s námi nezávaznou schůzku.

0 comments

Jako auditorská kancelář Interexpert Bohemia působíme již od roku 1990, kdy byl umožněn porevoluční legislativou vznik soukromých společností.

Jsme auditorská kancelář s 20 lety zkušeností

Nejprve se naše auditorská kancelář věnovala rozvoji v rámci firmy. Následně jsme se však úspěšně etablovali v privatizačních projektech a soustředili se na spolupráci s evropskými i zámořskými společnostmi, které vstupovali na český trh.

Spolupracujeme s Evropskou komisí

Od roku 1998 spolupracujeme v rámci rozšíření našich služeb pro klienty s Evropskou komisí. Provedli jsme více než 2500 auditů dotací spolufinancovaných EK. Díky tomu se naše auditorská kancelář řadí mezi odborníky v tomto oboru.

Jsme uznávaným partnerem při realizaci jak komerčních projektů, tak při uskutečňování veřejných zakázek zadávaných státem. Proto se auditorská kancelář Interexpert rozšířila o divizi zaměřenou na neziskový sektor. Stali jsme se respektovaným partnerem jak při realizaci komerčních projektů stovek privátních společností, tak při realizaci veřejných zakázek zadávaných státem.

Jsme auditorskou kanceláří s vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří jsou testování kontrolami z Evropského účetního dvora a Evropské komise. Stali jsme se členem PRIME GLOBAL – nadnárodní asociace účetních a auditorů. Díky zkušenostem nabytým v zahraničí i ve spolupráci s ryze českými firmami tak neustále zvyšujeme svoji profesionalitu a hodnotu na trhu.

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci s jedním za našich odborníků. Ať už potřebujete pomoci s čímkoli, neváhejte nás kontaktovat.

Naše auditorské služby

Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
Due diligence
Statutární audity
Statutární audity veřejných výzkumných institucí
Forenzní audit
Financial and System Audits programů EUROPAID
Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

0 comments

Jako auditorská firma Interexpert Bohemia působíme na trhu financí, účetnictví a auditů od roku 1990.
Působíme na území celé České republiky, ale také v zahraničí. Jsme členy mezinárodní asociace účetních a auditorů PRIME GLOBAL.
Od roku 1998 naše auditorská firma spolupracuje s Evropskou komisí při zpracování auditů dotací.
Svoje zkušenosti z auditorské práce pro zahraniční firmy předáváme našim českým klientům, kteří chtějí expandovat do zahraniční a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost a cenu na trhu.

Služby naší auditorské firmy

Audit statutární
● Audity interní
● Audity neziskových organizací
Audity dotací spolufinancovaných EK
● Fúze a akvizice
Forenzní audity
Due diligence
Přezkum hospodaření u samosprávných celků

Provádíme tyto činnosti související s audity a účetnictvím

● prověřování hospodaření neziskových organizací,
● audity účetní závěrky a výročních zpráv,
● vedení účetnictví dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví i dle českých předpisů,
auditorské služby v oblasti projektů financovaných z fondů EU a nadnárodních fondů,
● služby daňového poradce,
● právní poradenství,
● poradenství při založení, vzniku i likvidaci společností,
● přeměny obchodních společností a družstev, změny právních forem…
● a další poradenství v oblasti finančního řízení.

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci s jedním za našich odborníků. Ať už potřebujete pomoci s čímkoli, neváhejte nás kontaktovat.

Naše auditorské služby

Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
Due diligence
Statutární audity
Statutární audity veřejných výzkumných institucí
Forenzní audit
Financial and System Audits programů EUROPAID
Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

0 comments

Auditorská společnost Interexpert CZ byla založena v okamžiku, kdy byl porevoluční legislativou umožněn vznik soukromých společností.

Jsme auditorská společnost s více než 20 letou tradicí.

V prvopočátcích se auditorská společnost Interexpert CZ věnovala internímu rozvoji. Později jsme se ale úspěšně etablovali při privatizačních projektech. Soustředili jsme se na spolupráci se společnostmi ze Spojených států amerických i ze zemí Evropské unie, jež se svým podnikáním vstupovali na český trh.

Spolupráce s Evropskou komisí

V roce 1998 jsme při zpracovávání auditů zahájili spolupráci s Evropskou komisí. Za dobu fungování naší auditorské společnosti jsme provedli více než 2500 auditů dotací. Tyto naše zkušenosti společně s velmi erudovaným a flexibilním týmem specialistů nás staví na do pozice odborníků v této problematice.

Stali jsme se respektovaným partnerem jak při realizaci komerčních projektů stovek privátních společností, tak při realizaci veřejných zakázek zadávaných státem. Díky tomu se auditorská společnost Interexpert rozšířila o další divize zaměřené na neziskový sektor a zpracování účetnictví a stala se členem PRIME GLOBAL (nadnárodní asociace účetních a auditorů).

Jsme auditorskou společností s vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří jsou testování kontrolami z Evropského účetního dvora a Evropské komise. Díky zkušenostem nabytým v zahraničí i ve spolupráci s ryze českými firmami tak neustále zvyšujeme svoji profesionalitu a hodnotu na trhu.

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci s jedním za našich odborníků. Ať už potřebujete pomoci s čímkoli, neváhejte nás kontaktovat.

Naše auditorské služby

Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
Due diligence
Statutární audity
Statutární audity veřejných výzkumných institucí
Forenzní audit
Financial and System Audits programů EUROPAID
Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

English