Tag: praha

0 comments

Forenzní audit se provádí v těch případech, kde je podezření na jednání, které je protiprávní. Především se týká oblasti účetnictví a financí. Forenzní audit se týká především účetních podvodů, zpronevěr a dalších podobných protizákonných jednání.

Celý audit spočítá v prověřování obchodních a finančních dokumentů a účetních záznamů. Dále pak prověřování výročních zpráv, účetních závěrek a také zahrnuje prověření vnitřních směrnic společnosti, výběrových řízení, procesů a postupů. Forenzní audit také prověřuje finanční transakce a vztahy se zainteresovanými osobami a stranami, abych nedošlo ke střetu zájmů.

Toto šetření provádí nezávislé jednotky a probíhá systematicky. Naše firma se forenzními audity zabývá již více než 20 let a to jak na české půdě, tak i v zahraničí.

Naše služby v oblasti forenzního auditu zahrnují:

– Prošetření podezřelých záležitostí
– Získávání dalších prokazatelných důkazů
– Návrh na optimalizaci
– Prověření funkčnosti kontrolních systémů
– Podporu při případných sporech

Pokud potřebujete zajistit forenzní audit, sjednejte si s námi nezávaznou schůzku.

0 comments

Naše společnost Interexpert (auditorská společnost) nabízí široký sortiment služeb v oblasti daňového poradenství a auditu, komplexní služby v účetnictví a finanční optimalizace. Naším hlavním zájmem je zlepšení procesů společností našich klientů a identifikace všech příležitostí k růstu a rozvoji jejich firem. Předkládáme majitelům firem i managementu efektivní a přehledná doporučení ke zvýšení efektivity finančních operací i lidských zdrojů. S ohledem na vnější faktory zajišťujeme bezpečnost vůči všem finančním rizikům a to i vnitřku.

Jsme více než 20 let nejen na českém, ale také na zahraničním trhu a neustále se rozrůstáme odborností našich zaměstnanců a získáváme nové zkušenosti. Proto se řadíme mezi přední auditorskou společnost u nás.

Účetní jednotky obvykle chápou účetní audit závěrky jako povinnost, která je nepříjemná. Také účetní závěrku vnímají jako náklad a zdržení pro firmu i zaměstnance. Proto také dokážeme provézt účetní audit pouze formálně, a pak skutečně dochází pouze k vyhovění nařízené povinnosti a bez zdržení chodu firmy.

Profesionálně a kvalitně odvedený audit účetní závěrky však v mnoha směrech pomůže firmě:

– Náš tým není zatížen provozní slepotou chodu vaší firmy
– Jsme schopni objektivně vyhodnotit stav firmy
– Přineseme nové podněty pro chod firmy
– Předejdeme významným finančním škodám i škodám na majetku
– Zefektivníme zpracován účetních dokladů
– Navrhneme účetní postupy tak, aby byly pro firmu přínosem
– Zabezpečíme firmu proti případným správním kontrolám.
– Zoptimalizujeme cash-flow i finanční toky
– Zajistíme efektivní práci s krátkodobými i dlouhodobými závazky
– Odhalíme neúmyslné chyby v účetnictví

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a my se o vás postaráme. Kontaktujte nás

0 comments

Při auditu účetních závěrek je cílem vyjádření názoru auditora. Auditor posuzuje, zda je účetní závěrka v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Smyslem auditu účetní závěrky je kvalifikované vyhodnocení vedení účetnictví danou účetní jednotkou a ověření věrohodnosti nezávislým odborníkem. Auditor ověřuje, zda jsou údaje v účetní závěrce poctivé a odráží reálný finanční obraz a reálné výsledky hospodaření a finančních toků celé organizace. Dále auditor ověřuje, zda daná účetní jednotka dodržuje předpisy daného státu, kde má působiště.

Co je obsahem účetních závěrek? 
– Ověření účetní závěrky
– Ověření ekonomických informací
– Ověření účetních záznamů
– Přezkoumání hospodaření podle právních předpisů
– Provádí povinný audit

Co ověřuje auditor při účetní závěrce
– Zda účetní závěrka nebo konsolidované účetní závěrka odráží poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví. A to vše v souladu s právními a účetními předpisy daného státu.
– Zda účetní nebo konsolidovaná účetní zpráva je v souladu s účetní závěrkou

Po ukončení auditu navrhuje profesionální auditor změny pro zlepšení hospodaření společnosti a jejich jednotlivých součástí.

Interexpert je auditorskou společností s praxí více než 20 let

Jsme schopni provézt audit účetní závěrky i finanční audit vaší společnosti. Posuneme vaši společnost dále a zlepšíme vaše hospodářské výsledky. Jsme ochotni předložit reference našich klientů, abychom vás přesvědčili, že zvýšíme efektivitu i vaší společnosti.

Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout:

– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Forenzní audit
– Due diligence
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Statutární audity
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a přesvědčte se, že jsme pro vás i vaši společnost více než dobrým partnerem.

Napište nám nebo zavolejte. 

0 comments

Změny v prováděcí přihlášce pro podnikatele za rok 2016

1. Přírůstky již neúčtujeme jako výnosy. Nově je účtujeme jako náklady účtové skupiny 58, která již není určena pro mimořádné náklady. Změna stavu zásobování vlastní činnosti a aktivaci. Snížení nákladů nebo náklady z titulu přírustku či úbytku zásob jsou součástí položky B – Změna stavu zásob vlastní činnosti.
2. Přijaté dary jsou účtovány do provozních výnosů nikoli jako o zvýšení kapitálu. Stejný postup platí i u finančních darů.
3. Jako snížení nákladů v účtové skupině 58 je účtována aktivace zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
4. Jsou zrušeny účtové skupiny 58 a 68 pro mimořádné náklady. Není vykazován mimořádný výsledek hospodaření. Účtová skupina 68 je zrušena a skupina 58 je určena pro účtování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci.

Další změny v zákoně o auditorech

– Nastávají změny náležitostí zprávy auditora charakteru věcného  (auditor je nově povinen popsat i skutečnosti, které nejsou obsaženy ve výroku auditora, a auditor na ně upozornil a považuje-li takové upozornění za významné) i legislativního (výrok o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví nově vyjadřuje soulad s „právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena“, dosud se jedná o soulad s „použitými právními předpisy a účetními standardy“)

Zcela nová úprava výboru pro audit – stávající § 44 je nahrazen §§ 44 až 44d, např. většina členů musí být odborně způsobilá a členem výboru pro audit musí být nejméně jeden statutární auditor nebo osoba s odpovídající účetní kvalifikací (§ 44 odst. 3 a 4) – podle stávající úpravy musí mít většina členu výboru pro audit nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu (44 odst. 1).
vymezení subjektů veřejného zájmu bylo přesunuto do zákona o účetnictví (vymezení bylo ovšem věcně pozměněno).

S jakýmikoli dotazy nebo problémy se můžete nezávazně poradit s naší auditorskou společností a specializovanými a zkušenými auditory.

0 comments

Auditoři a celý pracovní tým firmy Interexpert Bohemia, s.r.o. působí nejen pro region Praha, ale také pro celou Českou republiku a zahraničí.

Všichni auditoři jsou odborníci na mezinárodní auditorské standardy a autorizovaní podle české legislativy. Tým Interexpert Bohemia, s. r. o. je dlouhodobě stabilní, což zajišťuje velké zkušenosti nejen jednotlivým profesionálům, ale také celému týmu. Tým auditorů se skládá z odborníků na audity, daňové poradce, specializované účetní i finanční koordinátory.

Díky týmu naši auditorů zajišťujeme našim klientům tyto profesionální služby:

– Due diligence
– Statutární audit
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Dobrovolný audit
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Forenzní audit
– Interní audit
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
– Finanční optimalizace
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Financial and System Audits programů EUROPAID

Naši auditoři kladou důraz především na potřeby nejen firmy samotné, ale také na potřeby managementu a majitele firmy. Proto před zahájením auditu detailně a diskrétně probírají vše, čeho je třeba auditem dosáhnout. Ať už je to daňová optimalizace, nápravy účetních chyb, nedostatečné cash flow nebo optimalizování finančních toků firmy, zefektivnění podnikání nebo hladké předání firmy budoucímu majiteli či report mateřské společnosti.

 

0 comments

Nabízíme auditorské služby nejen pro region Praha, ale také pro celou Českou republiku i zahraniční klienty a to více než 20 let.

Našim klientům minimalizujeme podnikatelská rizika, optimalizujeme finanční toky a zajišťujeme nezávislý pohled na hospodaření celé společnosti. Naši klienti si nás cení především pro profesionální přístup, ale také pro diskrétní a individuální komunikaci nejen s ohledem na povahu podnikání, ale také s ohledem na potřeby majitelů firem i managementu.

Auditorské služby, které nabízíme

– Due diligence
– Statutární audit
– Dobrovolný audit
– Forenzní audit
– Interní audit
– Finanční optimalizace – cash flow a rozvahy
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí

Naše auditorské služby kladou důraz především na očekávání klientů.

Provedením auditu zvýšíme důvěryhodnost vaší firmy vůči třetím stranám (nový majitel firmy, banka, dodavatelé…). Zoptimalizujeme finanční toky i cash flow. Opravíme neúmyslně provedené chyby v účetnictví. Zefektivníme daňové odvody a doporučíme opatření, které povedou k finančnímu i manažerskému růstu vaší firmy.

 

0 comments

Cílem externího auditu je vydat nezávislou zprávu o účetní závěrce daného subjektu. Důležitým úkolem externího auditora je, zjistit, zda účetní závěrka neobsahuje nesprávnosti nebo nekorektní informace. významné nesprávnosti.

Interní audit je sice součástí účetní jednotky firmy a v mnoha firmách dokáže svoji práci vykonávat spolehlivě a přesně. Přesto však nikdy nedosáhne takového stupně nezávislosti a objektivnosti jako externí auditor. A právě tento nezávislý výrok externího auditora směrem k účetní závěrce je stěžejním pohledem na budoucí rozvoj společnosti a optimalizaci fungování financí celé organizace.

Externí auditor zpravidla využívá výsledků interního auditu, ale za výrok je plně odpovědný a veškeré úsudky vztahující se k auditu účetní závěrky činí pouze on – externí auditor.

Často mylnou domněnkou je, že jediný rozdíl mezi externím a interním auditem, je pouze v tom, kdo audit provádí.  Rozdíl je ale také v celém smyslu auditu.

Externí audit

Audit jako takový je především nástrojem pro nezávislý pohled na fungování firmy. Má předávat podněty na zlepšení, dávat doporučení na vylepšení procesů a činností, vyhodnocuje aktuální situaci podniku a navrhuje další postupy k jejímu zlepšení.

Audit musí provádět odborník s potřebnými zkušenostmi. Což ale neznamená, že je nutné takového odborníka rovnou zaměstnávat přímo ve firmě. Dříve bylo zvykem, že audity prováděli manažeři na úrovni středního managementu křížem skrz organizaci, aby se zajistila alespoň částečná nezaujatost pracovníka. Od tohoto řešení však firmy ustoupili, protože je časově a finančně nákladné a nepřináší dostatečné výsledky z důvodu formalismu a neodbornosti.

Outsourcujte si odborníka na audit

Z důvodu efektivity a finančních úspor je zvykem, že firmy využívají tzv. outsourcingu auditu. Firmy tak mají jistotu, že pohled auditora je nezaujatý, konstruktivně kritický a dokáže vidět firmu i z pohledů, které mohou být stěžejní pro rozvoj a vézt ke zlepšení finanční situace. Externí auditor se také nezabývá subjektivními zaměstnaneckými záležitostmi, protože důležitější než zaměstnanecké vztahy, je pro něj kvalitně odvedený audit.

Kdy dělat externí audit

Audity jsou dělány na základě legislativních potřeb nebo pro potřeby organizace a jejích norem. Audit je ale především nástroj pro zlepšování a nezávislý pohled, který zlepší fungování firmy, jeho managementu a dá impulsy k celkovému rozvoji. Potřeba auditů nebo due diligence (hloubkový pohled) přichází na základě potřeb vlastníků organizace, kteří mají velký zájem na zdravém fungování firmy. Často se také audity dějí při změně vlastníka firmy nebo při jejím fúzování.

Externí audit vždy posuzuje konkrétní účel, např. finanční oblast, personální oblast nebo plnění norem. Oproti tomu je interní audit více komplexní a není tolik vázaný normami, standardy a pravidly.

Pokud potřebujete svoji firmu posunout a zefektivnit její působení, externí audit je pro vás nejlevnějším a nejobjektivnějším řešením. Je ale třeba si vybrat auditorskou firmu, která má zkušenosti s vaším oborem a má příslušné oprávnění audity vykonávat.

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a přesvědčte se, zda právě Interexpert by mohl být tím pravým partnerem, který vaši firmu posune před konkurenci.

Napište nám nebo zavolejte.

 

 

 

English