Tag: externí audit

0 comments

NOZ zákon o OPS, zákon o VVI a zákon o církvích a náboženských společnostech ukládá povinnost auditu některým orgánům bez ohledu na jejich velikost, činnosti. Někdy záleží na překročení některých limitů. Od 1.1.2016 platí úprava v zákoně o účetnictví. Nově je povinnost auditu všem bez ohledu na formu po překročení stanovených limitů dle paragrafu 20 zákona o účetnictví.

A to na základě těchto kritérií povinného auditu:

a) úhrn čistého obratu minimálně 80 mil. Kč
b) průměrný počet zaměstnanců alespoň 50
c) aktiva v celkové hodnotě 40 mil a výše (v netto hodnotě)
Povinnost auditu v NNO na základě základních právních předpisů:

– Nadace/ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Nadační kapitál nebo obrat nad 5 mil Kč, nebo při zvyšování nebo snižování nadačního kapitálu nebo při přeměně.

– Obecně prospěšné společnosti/ zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných organizacích
Výše čistého obratu více než 10 mil. Kč, nebo při příjmu dotací nad 1 mil Kč.

– Účelová zařízení církví/ zákon č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společ.
Čistý obrat nad 10 mil. Kč.

– Ústav/ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Výše čistého obratu více než 10 mil. Kč, nebo pokud to ukládá statut.

– Veřejná výzkumná instituce/ zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Všechny bez ohledu na limity.

– Politické strany a hnutí/ zákon č. 424/1991 Sb., o politických stranách a hnutích
Všechny bez ohledu na limity.

V případech  že NNO nemá povinnost auditu dle základního právního poředpisu a překračuje v předchozím roce alespoň 2 uvedená kritéria. Pokud je překročí i v roce 2016, bude mít povinnost účetní závěrky i výroční zprávy.

Zveřejňování údajů účetní závěrky

Zákon 304/2013 o veřejných rejstřících se v § 66 písm. c) přímo odvolává na úpravu zveřejňování ve Sbírce listin platnou v účetních předpisech (od 1. 1. 2016 stanoví povinnost zveřejňovat závěrku a výroční zprávu i zákon o účetnictví). Sbírka listin však již není vázána pouze na obchodní rejstřík, ale na jakýkoliv veřejný rejstřík, tj. na rejstřík ústavů, spolků, nadací, společenství vlastníků jednotek, organizací zaměstnavatelů, odborových organizací a obecně prospěšných společností.

Pokud nemá účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba účetní závěrku a výroční zprávu zveřejnit za účetní období:

v roce 2014 uložením do Sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016,
v roce 2015 uložením do Sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017,
v účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.

U účetních jednotek, které mají povinný audit, nedochází ke změně ve lhůtě pro zveřejnění účetní závěrky. Ale stále platí 30 dnů od souběhu vydání auditorského výroku a schválení účetní závěrky a valnou hromadou.
Pro ty jednotky, které nejsou auditované, je stanovena lhůta 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky. Mikro a malé účetní neauditované jednotky nemusejí zveřejňovat nic kromě rozvahy a přílohy k účetní závěrce, pokud jim to neurčí zvláštní právní předpis.
Organizace, které využívají jednoduché účetnictví musí zveřejňovat pouze přehled o závazcích a majetku.

0 comments

Cílem externího auditu je vydat nezávislou zprávu o účetní závěrce daného subjektu. Důležitým úkolem externího auditora je, zjistit, zda účetní závěrka neobsahuje nesprávnosti nebo nekorektní informace. významné nesprávnosti.

Interní audit je sice součástí účetní jednotky firmy a v mnoha firmách dokáže svoji práci vykonávat spolehlivě a přesně. Přesto však nikdy nedosáhne takového stupně nezávislosti a objektivnosti jako externí auditor. A právě tento nezávislý výrok externího auditora směrem k účetní závěrce je stěžejním pohledem na budoucí rozvoj společnosti a optimalizaci fungování financí celé organizace.

Externí auditor zpravidla využívá výsledků interního auditu, ale za výrok je plně odpovědný a veškeré úsudky vztahující se k auditu účetní závěrky činí pouze on – externí auditor.

Často mylnou domněnkou je, že jediný rozdíl mezi externím a interním auditem, je pouze v tom, kdo audit provádí.  Rozdíl je ale také v celém smyslu auditu.

Externí audit

Audit jako takový je především nástrojem pro nezávislý pohled na fungování firmy. Má předávat podněty na zlepšení, dávat doporučení na vylepšení procesů a činností, vyhodnocuje aktuální situaci podniku a navrhuje další postupy k jejímu zlepšení.

Audit musí provádět odborník s potřebnými zkušenostmi. Což ale neznamená, že je nutné takového odborníka rovnou zaměstnávat přímo ve firmě. Dříve bylo zvykem, že audity prováděli manažeři na úrovni středního managementu křížem skrz organizaci, aby se zajistila alespoň částečná nezaujatost pracovníka. Od tohoto řešení však firmy ustoupili, protože je časově a finančně nákladné a nepřináší dostatečné výsledky z důvodu formalismu a neodbornosti.

Outsourcujte si odborníka na audit

Z důvodu efektivity a finančních úspor je zvykem, že firmy využívají tzv. outsourcingu auditu. Firmy tak mají jistotu, že pohled auditora je nezaujatý, konstruktivně kritický a dokáže vidět firmu i z pohledů, které mohou být stěžejní pro rozvoj a vézt ke zlepšení finanční situace. Externí auditor se také nezabývá subjektivními zaměstnaneckými záležitostmi, protože důležitější než zaměstnanecké vztahy, je pro něj kvalitně odvedený audit.

Kdy dělat externí audit

Audity jsou dělány na základě legislativních potřeb nebo pro potřeby organizace a jejích norem. Audit je ale především nástroj pro zlepšování a nezávislý pohled, který zlepší fungování firmy, jeho managementu a dá impulsy k celkovému rozvoji. Potřeba auditů nebo due diligence (hloubkový pohled) přichází na základě potřeb vlastníků organizace, kteří mají velký zájem na zdravém fungování firmy. Často se také audity dějí při změně vlastníka firmy nebo při jejím fúzování.

Externí audit vždy posuzuje konkrétní účel, např. finanční oblast, personální oblast nebo plnění norem. Oproti tomu je interní audit více komplexní a není tolik vázaný normami, standardy a pravidly.

Pokud potřebujete svoji firmu posunout a zefektivnit její působení, externí audit je pro vás nejlevnějším a nejobjektivnějším řešením. Je ale třeba si vybrat auditorskou firmu, která má zkušenosti s vaším oborem a má příslušné oprávnění audity vykonávat.

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a přesvědčte se, zda právě Interexpert by mohl být tím pravým partnerem, který vaši firmu posune před konkurenci.

Napište nám nebo zavolejte.

 

 

 

English