Tag: auditorská společnost

0 comments

Snahou každého auditora by mělo být co nejméně zatěžovat klienta neúměrným množstvím požadavků a podkladů. Velmi důležitá je správná a věcná komunikace s klientem a pomoc při nastavení účetního a informačního systému, inventarizační činnosti a také míry spolehlivosti vnitřních kontrolních systémů. Cílem auditu je získání nezbytného množství informací k formulování auditorského výroku. Tento má uživatele účetních informací ujistit, že údaje, které obsahuje účetní závěrka a ve výroční zprávě podávají poctivý a věrný obraz aktiv a pasiv, výsledku hospodaření a finanční situace ve společnosti.

Audit je zaměřen na kontrolu:

  • Jednotlivých účetních dokladů a vedení analytických účtů, zda jsou předložené účty hodnověrné a správné.
  • Výdajů oproti účtům. Měl by posoudit efektivnost vynaložených výdajů, provést analýzu propojení analytických účtů s finančním účetnictvím.

Audit by měl dále prověřit:

  • Legálnost, zaznamenávání, schválení a úhrady výdajů.
  • Ověřit příjmy a prověřit ostatní náležitosti a podmínky o poskytnutí dotace.
  • Inventarizaci a také údaje poskytnuté v účetní závěrce. Tyto by měly věrně zobrazovat stav organizace (závazků, pohledávek, majetku, obchodního jmění atd.)

Způsobilé výdaje jsou definovány v nařízení EU. Nařízení EU je souhrn právních předpisů, které jsou aplikovatelné v rámci legislativy jednotlivých členských zemí. Kromě případů, kdy Komise stanoví pro způsobilost výdajů společná pravidla, se pro způsobilé výdaje použijí příslušná vnitrostátní ustanovení. Avšak jednotlivé členské předpisy nemohou přijmout vnitrostátní úpravu, která by smysl nařízení měnila či omezovala.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor kvalifikované, nezávislé osoby na věrohodnost účetní závěrky, kterou zveřejňuje vedení účetní jednotky. Práce auditora spočívá v ověřování, zda údaje vykazované v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz výsledků hospodaření, finanční pozice a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, velmi často i s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Auditorská činnost

Dle § 2 odst. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů se pod

tímto pojmem rozumí:

  • Přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud toto přezkoumání provádí auditor.
  • Provádění povinného auditu.
  • Ověřování jiných ekonomických informací auditorem nebo provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
  • Ověřování účetních záznamů nebo jiné ověřování účetní závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné auditorem.
  • Ověřování jiných ekonomických informací auditorem nebo provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Cíl auditu

Základním cílem auditu je zjistit, zda je daná účetní závěrka ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví (Mezinárodní auditorský standard ISA 200 Cíle a obecné principy auditu účetní závěrky).

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Co je to audit?

Auditu přezkoumává informace, data a činnosti s cílem ověřit jejich spolehlivost a platnost. Audit musí vždy provádět kvalifikovaná a nezávislá osoba. Tato osoba se nazývá auditor. Auditor vystaví auditorskou zprávu jako výsledek auditu.

Auditor je buď interní nebo externí, dle povahy a druhu auditu. Interní audit prování interní auditor, který patří do organizační struktury organizace. Externí audit, provádí externí subjekt jako externí auditor, auditorská firma atd. Audity se provádí buď ročně nebo průběžně a z hlediska hloubky a šíře záběru existují audity komplexní nebo selektivní.

Druhy auditů:

Kromě interního a externího auditu, existují i jiné druhu jako např.:

Forenzní audit
Finanční audit
Statutární audit
Procesní audit prověřuje procesy v organizaci
Strategický audit

Nejvíce formální a nejznámější je finanční audit, který prověřuje správnost finančních výkazů organizace. Ten je využívám i z mezinárodního hlediska. Vychází jednak ze zákonů příslušného státu, ale také z mezinárodních standardů např. IAS/IFRS.

Tyto audity jsou prováděny certifikovaným auditorem nebo jej prování certifikovaná auditorská společnost.
V praxi se audit využívá k zjištění stavu nezávislou a kvalifikovanou osobou. Důležité je znát účel auditu a komu je určen. Např. výsledky externího auditu jsou určeny zejména akcionářům, investorům, státním orgánům a zájmovým skupinám. V některých případech audit nařizuje i zákon.

Na rozdíl od externího auditu slouží interní audit zejména pro manažery společnosti jako součást řízení a vnitřní kontroly či optimalizaci. Interní audit slouží jako podklad pro prověřování skutečného stavu, provádění změn či rozhodování.

 

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Naše společnost Interexpert (auditorská společnost) nabízí široký sortiment služeb v oblasti daňového poradenství a auditu, komplexní služby v účetnictví a finanční optimalizace. Naším hlavním zájmem je zlepšení procesů společností našich klientů a identifikace všech příležitostí k růstu a rozvoji jejich firem. Předkládáme majitelům firem i managementu efektivní a přehledná doporučení ke zvýšení efektivity finančních operací i lidských zdrojů. S ohledem na vnější faktory zajišťujeme bezpečnost vůči všem finančním rizikům a to i vnitřku.

Jsme více než 20 let nejen na českém, ale také na zahraničním trhu a neustále se rozrůstáme odborností našich zaměstnanců a získáváme nové zkušenosti. Proto se řadíme mezi přední auditorskou společnost u nás.

Účetní jednotky obvykle chápou účetní audit závěrky jako povinnost, která je nepříjemná. Také účetní závěrku vnímají jako náklad a zdržení pro firmu i zaměstnance. Proto také dokážeme provézt účetní audit pouze formálně, a pak skutečně dochází pouze k vyhovění nařízené povinnosti a bez zdržení chodu firmy.

Profesionálně a kvalitně odvedený audit účetní závěrky však v mnoha směrech pomůže firmě:

– Náš tým není zatížen provozní slepotou chodu vaší firmy
– Jsme schopni objektivně vyhodnotit stav firmy
– Přineseme nové podněty pro chod firmy
– Předejdeme významným finančním škodám i škodám na majetku
– Zefektivníme zpracován účetních dokladů
– Navrhneme účetní postupy tak, aby byly pro firmu přínosem
– Zabezpečíme firmu proti případným správním kontrolám.
– Zoptimalizujeme cash-flow i finanční toky
– Zajistíme efektivní práci s krátkodobými i dlouhodobými závazky
– Odhalíme neúmyslné chyby v účetnictví

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a my se o vás postaráme. Kontaktujte nás

0 comments

Při auditu účetních závěrek je cílem vyjádření názoru auditora. Auditor posuzuje, zda je účetní závěrka v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Smyslem auditu účetní závěrky je kvalifikované vyhodnocení vedení účetnictví danou účetní jednotkou a ověření věrohodnosti nezávislým odborníkem. Auditor ověřuje, zda jsou údaje v účetní závěrce poctivé a odráží reálný finanční obraz a reálné výsledky hospodaření a finančních toků celé organizace. Dále auditor ověřuje, zda daná účetní jednotka dodržuje předpisy daného státu, kde má působiště.

Co je obsahem účetních závěrek? 
– Ověření účetní závěrky
– Ověření ekonomických informací
– Ověření účetních záznamů
– Přezkoumání hospodaření podle právních předpisů
– Provádí povinný audit

Co ověřuje auditor při účetní závěrce
– Zda účetní závěrka nebo konsolidované účetní závěrka odráží poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví. A to vše v souladu s právními a účetními předpisy daného státu.
– Zda účetní nebo konsolidovaná účetní zpráva je v souladu s účetní závěrkou

Po ukončení auditu navrhuje profesionální auditor změny pro zlepšení hospodaření společnosti a jejich jednotlivých součástí.

Interexpert je auditorskou společností s praxí více než 20 let

Jsme schopni provézt audit účetní závěrky i finanční audit vaší společnosti. Posuneme vaši společnost dále a zlepšíme vaše hospodářské výsledky. Jsme ochotni předložit reference našich klientů, abychom vás přesvědčili, že zvýšíme efektivitu i vaší společnosti.

Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout:

– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Forenzní audit
– Due diligence
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Statutární audity
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a přesvědčte se, že jsme pro vás i vaši společnost více než dobrým partnerem.

Napište nám nebo zavolejte. 

0 comments

Jsme auditorská firma s působností nejen v České republice (Praha) již více než 20 let. Naše firma je obchodní společností, jež vznikla zapsáním do seznamu auditorských společností. Seznam auditorských společností je veden Komorou auditorů České republika dle zákona  č. 93/2009 Sb., o auditorech. Naše auditorská společnost tedy může poskytovat auditorské služby z pozice statutárního auditora.

Služby naší auditorské firmy

– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Forenzní audit
– Statutární audity
– Due diligence
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností

Kromě faktické ověřitelnosti o serióznosti naší auditorské společnosti, poskytujeme i ověření našich zkušeností s audity i prostřednictvím našich klientů, kteří jsou ochotni poskytnout reference.

Fyzické osoby, které pracují pro naší společnost, jsou statutárními auditory. Naše společnost také předložila všechny materiály a náležitosti k zapsání do Komory auditorů ČR:

– písemná žádost
– vyplněný dotazník
– výpis z trestního rejstříku
– společenská smlouva v souladu se zákonem č. 93/2009 SB., o auditorech
– výpis z živnostenského rejstříku
– doklad o tom, že společnost není v úpadku
– vyjádření finančního orgánu ve věci pojišťoven a závazků vůči územním orgánům
– vyjádření o bezdlužnosti všech osob v představenstvu i dozorčí radě
– čestné prohlášení o dobré pověsti všech společníků a jednatelů

Tím zaručujeme všem našim novým klientům maximální možnost ověřit si služby a kvality naší auditorské firmy. Své služby poskytujeme po celé České republice a ve státech Evropské unie. Přestože naším sídlem je Praha, většina našich klientů je tvořena mimopražskými institucemi.

0 comments

Naše auditorská společnost nabízí široký sortiment služeb v oblasti povinného auditu, daňové optimalizace a účetního servisu.

Máme více než 20 let zkušeností, více desítky spokojených klientů a řadíme se mezi přední auditorskou společnost v České republice s i v zahraničí.

Audity provádíme především ve vztahu k auditu účetní závěrky a její části. Firmy zpravidla chápou audit účetní závěrky jako nepříjemnou povinnost, která bude znamenat nemalý náklad a zdržení pro firmu i zaměstnance. Pokud je audit účetní závěrky proveden pouze formálně, pak skutečně dochází pouze k vyhovění nařízené povinnosti.

Kvalitně a profesionálně provedený audit účetní závěrky však může firmě pomoci v mnoha směrech:

– Naši auditoři v odhalí neúmyslné chyby v účetnictví, které mohou mít negativní dopady na hospodářský výsledek i daň z příjmu právnických osob.

– Tým našich auditorů není zatížen provozní slepotou standardního chodu vaší firmy. Je tedy schopen vyhodnotit stav firmy objektivně. Díky pohledu z jiného úhlu přinese nové podněty na chod firmy a předejde významným škodám na financích i majetku.

– Zoptimalizuje finanční toky a cash-flow takovým způsobem, aby firma neměla problémy s finančními prostředky a byla schopna pracovat s krátkodobými i dlouhodobými závazky.

– Zefektivní zpracování účetních dokladů a navrhne účetní postupy tak, aby z dlouhodobého hlediska byli pro firmu přínosem a zabezpečili firmu proti případným správním kontrolám.

Staráme se o to, abychom našim klientům identifikovali příležitosti, které zlepší procesů jejich společnosti. Předkládáme managementu přehledná a efektivní doporučení ke zvýšení efektivity lidských zdrojů i finančních operací. Zajišťujeme bezpečnost vůči všem finančním rizikům z vnitřku i s ohledem na vnější faktory.

 

0 comments

Kdy jako účetní jednotka můžete očekávat povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Ze zákona § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vychází povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a do této povinnosti spadají následující účetní jednotky:

Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (auditorskou společností) vyvstává v okamžiku, kde je dosaženo alespoň 2 následujících kritérií nebo jsou tato kritéria překročena. Účetní jednotka je:

– akciová nebo obchodní společnost (splňuje pouze jedno kritérium)
– fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
– fyzická osoba s obratem vyšším než 25 milionů korun
– ostatní fyzické osoby vedoucí účetnictví dobrovolně, je jim stanovena povinnost vedení účetnictví, účastníci sdružení, pokud alespoń jeden z účastníků tohoto sdružení vede účetnictví.
– má povinnost auditu stanoveného zvláštním právním předpisem

Důležitým ukazatelem povinného auditu jsou také aktiva a pasiva

Hranice pro povinný audit je 80 milionů korun. Tato hranice je určena aktivy, kterými se rozumí úhrn aktiv z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle  § 26 odst. 3 zákona o účetnictví (tedy rezervy, opravné položky a odpisy) – z rozvahy bereme údaj ve sloupci brutto v prvotním ocenění aktiv.

Dále je určena obratem, kde hranice je také 80 milonů korun. Zde se jedná o čistý obrat, tzn. výnosy snížené o prodejní slevy přepočtené na celý rok. Přepočet se stanoví jako výnosy dělené počtem započatých měsíců trvání účetního období a násobeném číslem 12.

Dalším kritériem je počet zaměstnanců

Kritériem pro povinný audit je 50 zaměstnanců v průměru. Zde je výpočet komplikovanější:

Je nutné počítat i s osobami na zkrácený pracovní úvazek. Nezohledňují se dohody o provedení práce a to i přesto, že se zde hradí sociální pojištění a dále se přepočítávají přesčasy. Zpravidla ale dochází k překročení tohoto kritéria již v okamžiku, kdy jsou překročena výše zmíněná další dvě kritéria, a tedy je již povinnost auditu stanovena bez ohledu na počet zaměstnanců.

Kdy je vhodné provést povinný audit?

Povinný audit účetní závěrky se provádí poprvé za druhé účetní období, ve kterém byla překročena kritéria (u akciových společností jedna hranice, u ostatních dvě ze tří výše uvedených hranic).

Pokud se tedy podmínky splní jen v jednom roce a v roce následujícím již ne, povinný audit se provádět nemusí, a to ani pro první období. Nezáleží na tom, jaké kritérium bylo překročeno – v obou obdobích to může být jiné kritérium.

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem pomoci s povinným auditem, obraťte se na naši auditorskou společnost. Rádi vám nezávazně poradíme, jaký je pro vás nejvhodnější postup.

0 comments

Změny v prováděcí přihlášce pro podnikatele za rok 2016

1. Přírůstky již neúčtujeme jako výnosy. Nově je účtujeme jako náklady účtové skupiny 58, která již není určena pro mimořádné náklady. Změna stavu zásobování vlastní činnosti a aktivaci. Snížení nákladů nebo náklady z titulu přírustku či úbytku zásob jsou součástí položky B – Změna stavu zásob vlastní činnosti.
2. Přijaté dary jsou účtovány do provozních výnosů nikoli jako o zvýšení kapitálu. Stejný postup platí i u finančních darů.
3. Jako snížení nákladů v účtové skupině 58 je účtována aktivace zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
4. Jsou zrušeny účtové skupiny 58 a 68 pro mimořádné náklady. Není vykazován mimořádný výsledek hospodaření. Účtová skupina 68 je zrušena a skupina 58 je určena pro účtování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci.

Další změny v zákoně o auditorech

– Nastávají změny náležitostí zprávy auditora charakteru věcného  (auditor je nově povinen popsat i skutečnosti, které nejsou obsaženy ve výroku auditora, a auditor na ně upozornil a považuje-li takové upozornění za významné) i legislativního (výrok o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví nově vyjadřuje soulad s „právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena“, dosud se jedná o soulad s „použitými právními předpisy a účetními standardy“)

Zcela nová úprava výboru pro audit – stávající § 44 je nahrazen §§ 44 až 44d, např. většina členů musí být odborně způsobilá a členem výboru pro audit musí být nejméně jeden statutární auditor nebo osoba s odpovídající účetní kvalifikací (§ 44 odst. 3 a 4) – podle stávající úpravy musí mít většina členu výboru pro audit nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu (44 odst. 1).
vymezení subjektů veřejného zájmu bylo přesunuto do zákona o účetnictví (vymezení bylo ovšem věcně pozměněno).

S jakýmikoli dotazy nebo problémy se můžete nezávazně poradit s naší auditorskou společností a specializovanými a zkušenými auditory.

0 comments

Rozdělení účetních jednotek od 1.1.2016

1. Velká účetní jednotka
Tato jednotka překračuje 500 milionů korun v aktivech a 1 miliardu korun v ročním úhrnu čistého obratu. Dále musí mít průměrný počet zaměstnanců rovný 250.

2. Střední účetní jednotka
Není malou ani mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň dvě z těchto hodnot:
– 500 milionů Kč aktiva celkem
– 1 miliarda Kč čistého obratu
– průměr: 250 zaměstnanců

3. Malá účetní jednotka
Není mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň 2 z těchto hodnot:
– 100 milonů korun celkových aktiv
– 200 milionů korun ročního čistého obratu v úhrnu
– 50 průměrných zaměstnanců

4. Mikro účetní jednotka
Mikro účetní jednotka nepřekračuje alespoň jednu z těchto hodnot:
– 9 milonů korun celkových aktiv
– 18 milionů korun čistého obratu ročního úhrnu
– Průměrně 10 zaměstnanců

Nároky na jednotlivé kategorie účetních jednotek 2016

Dle nových legislativních požadavků dochází ke změnám, které přímo nesouvisí s povinností ověření účetní závěrky auditorem s ohledem na kategorizaci účetních jednotek. Pojďme si trochu osvětlit to, co naše klienty nejčastěji trápí a s čím vám auditorská společnost nebo účetní firma může pomoci, aby nedocházelo k problémům s finančními institucemi.

1. Velké a střední účetní jednotky mají povinnost účetní závěrky (což platilo i dříve). V případě malých účetních jednotek není účetní závěrka ověřená auditorem povinná, pokud tak neukládá zvláštní předpis nemá tuto povinnost podle nezměněných kritérií (40 milionů korun v aktivech, 80 milionů korun celkového čistého obratu v úhrnu nebo průměrný počet zaměstnanců rovný 50.).
– u společností s ručeným omezeným je třeba překročit dvě z uvedených kritérií.
– u akciových společností je třeba překročit pouze jedno z uvedených kritérií.
Teoreticky by z povinnosti auditu mohla vypadnout akciová společnost v kategorii mikro účetní jednotka, která překračuje pouze jedno z kritérií 40 mil. Kč aktiva / 80 mil. Kč obratu / 50 zaměstnanců. Existence takové účetní jednotky je velice nepravděpodobná.

Vedení účetnictví a povinný audit u malých a mikro účetních jednotek

1. Některé malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

2. Obchodní korporace (vyjma sociálních družstev) musí vést účetnictví v plném rozsahu. Nadále je možné používat skupinové účty, hlavní knihu, účtovat rezervy a opravy položek dle zákona o rezervách.

3. Mohou sestavovat rozvahu a výkaz ztráty a zisku vez zkráceném rozsahu. V případě akciových společností je možno také nově vést výkazy ve zkráceném rozsahu.

4. Nemusí sestavovat přehled o cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu

5. Nemusí ve finanční zprávě uvádět nefinanční informace (předpokládaný vývoj společnosti, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje…)

6. Výroční zprávu musí sestavovat nadále jen účetní jednotky s povinným auditem včetně svěřenských fondů.

7. Nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát, pokud nemají povinnost auditu. Ostatní povinnosti zveřejňování zůstávají zachovány, jde-li o účetní jednotky zapisované do veřejných rejstříků.

English