Tag: auditorská kancelář

0 comments

Audit se týká zejména obchodních společností, ale také družstev. To, zda musí překontrolovat Vaše účetní výkazy auditor nebo auditorská firma vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Kritéria, zda společnost podléhá auditu či ne, jsou shodná pro obchodní společnosti i družstva a posuzuje se zejména:

1. Roční úhrn čistého obratu, kde limitní hodnota činí více než 80 000 000 Kč.
2. Aktiva celkem, přičemž limitní hodnota činí více než 40 000 000 Kč.
3. Průměrný přepočet stavu zaměstnanců v průběhu účetního období, kde limit činí více než 50 osob.

Jestliže akciová společnost ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje a účetního období bezprostředně předcházejícího překročí nebo dosáhne alespoň jednoho ze tří uvedených kritérií, stává se povinně auditovanou účetní jednotkou.

Ostatní obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou, je třeba překročit nebo dosáhnout alespoň dvou ze tří výše uvedených kritérií, aby se staly povinně auditovanou účetní jednotkou.

Jaké jsou možné postihy za nesplněný audit?

Jestliže vznikne společnosti ze zákona povinnost auditu, tak má rovněž povinnost zveřejnit účetní závěrku včetně zprávy auditora (§21a, odst. 3). Pokud tak společnost neučiní, může finanční úřad či Rejstříkový soud toto odhalit.

V takovém případě pak společnosti hrozí pokuta ve výši 3% z aktiv. Minimální pokuta společnosti povinné auditu tedy činí 1,2 mil. Kč. K této částce bude připočteno penále za každý rok, kdy společnost měla auditem projít.

 

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Novinka v rámci novely zákona o účetnictví a dalších zákonů č. 221/2015 Sb. se dotknou veškerých auditů, které nebyly dokončeny před prvním lednem 2016, tj. v praxi již veškerých auditorských zpráv za účetní období roku 2015 V důsledku přijatých změn již není možné rozdělit zprávu auditora na ověření samotné účetní závěrky a na následný „dodatek“ s ověřením výroční zprávy.

Popsaná praxe přitom byla v minulosti velice rozšířená a nutno dodat, že podle našich zkušeností k tomu existovaly i nezpochybnitelné praktické důvody: řada účetních jednotek potřebujeme mít z nejrůznějších důvodů ověřenou účetní závěrku co možná nejdříve – ať již se jedná o požadavek skupinového auditora, financujících bank, či požadavky akcionářů apod.
Naproti tomu výroční zpráva a její zveřejnění je pro ně pouhým formálním naplněním povinností, které jsou jim uloženy především zákonem o účetnictví, či zákonem o veřejných rejstřících. V takovém případě bylo nanejvýš praktické, soustředit energii na uzavření účetních knih a ověření účetní závěrky, zatímco výroční zpráva mohla být zkompletována (a auditorem ověřena) až dodatečně. Protože nemalé množství obchodních korporací výroční zprávu nepoužívá k praktické prezentaci dosažených výsledků (nejedná se například o subjekty veřejného zájmu).

Od roku 2016 nastávají změny ve zveřejňování výročný zprávy a účetní závěrky!

V důsledku přijaté novyely budou muset účetní jednotky auditorovi včas ještě před vydáním zprávy auditora zpřístupnit výroční zprávu.Auditor musí výroční zprávu obdržet dostatečně včas, aby se mohl (podle novely) vyjádřit k souladu výroční zprávy a účetní závěrky, k souladu informací uvedených ve výroční zprávě a svých znalostí o účetní jednotce, k souladu výroční zprávy s příslušnými právními předpisy a k tomu, zda výroční zpráva neobsahuje nesprávnosti jiného charakteru.

Proto bychom rádi upozornili na to, že je nutné s tímto počítat a přizpůsobit tak harmonogram sestavení účetní závěrky a vyhotovení výročný právy tak, aby auditor mohl vydat zprávu auditora v požadovaném termínu. V případě, že auditor nebude mít výroční zprávu k dispozici již během ověřování účetní závěrky a nebude tedy schopen vyjádřit se v rámci jedné zprávy současně k účetní závěrce i k souladu výroční zprávy a účetní závěrky, bude nucen přistoupit k modifikaci zprávy auditora z důvodu omezení rozsahu. Závěrem upozorňujeme, že tato nová úprava se týká zejména obchodních společností s povinným auditem!

0 comments

Cílem externího auditu je vydat nezávislou zprávu o účetní závěrce daného subjektu. Důležitým úkolem externího auditora je, zjistit, zda účetní závěrka neobsahuje nesprávnosti nebo nekorektní informace. významné nesprávnosti.

Interní audit je sice součástí účetní jednotky firmy a v mnoha firmách dokáže svoji práci vykonávat spolehlivě a přesně. Přesto však nikdy nedosáhne takového stupně nezávislosti a objektivnosti jako externí auditor. A právě tento nezávislý výrok externího auditora směrem k účetní závěrce je stěžejním pohledem na budoucí rozvoj společnosti a optimalizaci fungování financí celé organizace.

Externí auditor zpravidla využívá výsledků interního auditu, ale za výrok je plně odpovědný a veškeré úsudky vztahující se k auditu účetní závěrky činí pouze on – externí auditor.

Často mylnou domněnkou je, že jediný rozdíl mezi externím a interním auditem, je pouze v tom, kdo audit provádí.  Rozdíl je ale také v celém smyslu auditu.

Externí audit

Audit jako takový je především nástrojem pro nezávislý pohled na fungování firmy. Má předávat podněty na zlepšení, dávat doporučení na vylepšení procesů a činností, vyhodnocuje aktuální situaci podniku a navrhuje další postupy k jejímu zlepšení.

Audit musí provádět odborník s potřebnými zkušenostmi. Což ale neznamená, že je nutné takového odborníka rovnou zaměstnávat přímo ve firmě. Dříve bylo zvykem, že audity prováděli manažeři na úrovni středního managementu křížem skrz organizaci, aby se zajistila alespoň částečná nezaujatost pracovníka. Od tohoto řešení však firmy ustoupili, protože je časově a finančně nákladné a nepřináší dostatečné výsledky z důvodu formalismu a neodbornosti.

Outsourcujte si odborníka na audit

Z důvodu efektivity a finančních úspor je zvykem, že firmy využívají tzv. outsourcingu auditu. Firmy tak mají jistotu, že pohled auditora je nezaujatý, konstruktivně kritický a dokáže vidět firmu i z pohledů, které mohou být stěžejní pro rozvoj a vézt ke zlepšení finanční situace. Externí auditor se také nezabývá subjektivními zaměstnaneckými záležitostmi, protože důležitější než zaměstnanecké vztahy, je pro něj kvalitně odvedený audit.

Kdy dělat externí audit

Audity jsou dělány na základě legislativních potřeb nebo pro potřeby organizace a jejích norem. Audit je ale především nástroj pro zlepšování a nezávislý pohled, který zlepší fungování firmy, jeho managementu a dá impulsy k celkovému rozvoji. Potřeba auditů nebo due diligence (hloubkový pohled) přichází na základě potřeb vlastníků organizace, kteří mají velký zájem na zdravém fungování firmy. Často se také audity dějí při změně vlastníka firmy nebo při jejím fúzování.

Externí audit vždy posuzuje konkrétní účel, např. finanční oblast, personální oblast nebo plnění norem. Oproti tomu je interní audit více komplexní a není tolik vázaný normami, standardy a pravidly.

Pokud potřebujete svoji firmu posunout a zefektivnit její působení, externí audit je pro vás nejlevnějším a nejobjektivnějším řešením. Je ale třeba si vybrat auditorskou firmu, která má zkušenosti s vaším oborem a má příslušné oprávnění audity vykonávat.

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a přesvědčte se, zda právě Interexpert by mohl být tím pravým partnerem, který vaši firmu posune před konkurenci.

Napište nám nebo zavolejte.

 

 

 

0 comments

Programové období 2014 – 2020 je oproti předchozímu programovému období odlišné a to jak na české, tak i na evropské úrovni.

Mezi nejzásadnější změny patří:
– nastavení systému předběžných podmínek;
– rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky)
– vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
– vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.
– vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
– finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);

Novinky v českých podmínkách při čerpání finančních prostředků z EU

– koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém);
– snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);
– rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).

0 comments

Jako auditorská kancelář Interexpert Bohemia působíme již od roku 1990, kdy byl umožněn porevoluční legislativou vznik soukromých společností.

Jsme auditorská kancelář s 20 lety zkušeností

Nejprve se naše auditorská kancelář věnovala rozvoji v rámci firmy. Následně jsme se však úspěšně etablovali v privatizačních projektech a soustředili se na spolupráci s evropskými i zámořskými společnostmi, které vstupovali na český trh.

Spolupracujeme s Evropskou komisí

Od roku 1998 spolupracujeme v rámci rozšíření našich služeb pro klienty s Evropskou komisí. Provedli jsme více než 2500 auditů dotací spolufinancovaných EK. Díky tomu se naše auditorská kancelář řadí mezi odborníky v tomto oboru.

Jsme uznávaným partnerem při realizaci jak komerčních projektů, tak při uskutečňování veřejných zakázek zadávaných státem. Proto se auditorská kancelář Interexpert rozšířila o divizi zaměřenou na neziskový sektor. Stali jsme se respektovaným partnerem jak při realizaci komerčních projektů stovek privátních společností, tak při realizaci veřejných zakázek zadávaných státem.

Jsme auditorskou kanceláří s vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří jsou testování kontrolami z Evropského účetního dvora a Evropské komise. Stali jsme se členem PRIME GLOBAL – nadnárodní asociace účetních a auditorů. Díky zkušenostem nabytým v zahraničí i ve spolupráci s ryze českými firmami tak neustále zvyšujeme svoji profesionalitu a hodnotu na trhu.

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci s jedním za našich odborníků. Ať už potřebujete pomoci s čímkoli, neváhejte nás kontaktovat.

Naše auditorské služby

Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
Due diligence
Statutární audity
Statutární audity veřejných výzkumných institucí
Forenzní audit
Financial and System Audits programů EUROPAID
Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

0 comments

Jako auditorská firma Interexpert Bohemia působíme na trhu financí, účetnictví a auditů od roku 1990.
Působíme na území celé České republiky, ale také v zahraničí. Jsme členy mezinárodní asociace účetních a auditorů PRIME GLOBAL.
Od roku 1998 naše auditorská firma spolupracuje s Evropskou komisí při zpracování auditů dotací.
Svoje zkušenosti z auditorské práce pro zahraniční firmy předáváme našim českým klientům, kteří chtějí expandovat do zahraniční a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost a cenu na trhu.

Služby naší auditorské firmy

Audit statutární
● Audity interní
● Audity neziskových organizací
Audity dotací spolufinancovaných EK
● Fúze a akvizice
Forenzní audity
Due diligence
Přezkum hospodaření u samosprávných celků

Provádíme tyto činnosti související s audity a účetnictvím

● prověřování hospodaření neziskových organizací,
● audity účetní závěrky a výročních zpráv,
● vedení účetnictví dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví i dle českých předpisů,
auditorské služby v oblasti projektů financovaných z fondů EU a nadnárodních fondů,
● služby daňového poradce,
● právní poradenství,
● poradenství při založení, vzniku i likvidaci společností,
● přeměny obchodních společností a družstev, změny právních forem…
● a další poradenství v oblasti finančního řízení.

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci s jedním za našich odborníků. Ať už potřebujete pomoci s čímkoli, neváhejte nás kontaktovat.

Naše auditorské služby

Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
Due diligence
Statutární audity
Statutární audity veřejných výzkumných institucí
Forenzní audit
Financial and System Audits programů EUROPAID
Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

0 comments

Auditorská společnost Interexpert CZ byla založena v okamžiku, kdy byl porevoluční legislativou umožněn vznik soukromých společností.

Jsme auditorská společnost s více než 20 letou tradicí.

V prvopočátcích se auditorská společnost Interexpert CZ věnovala internímu rozvoji. Později jsme se ale úspěšně etablovali při privatizačních projektech. Soustředili jsme se na spolupráci se společnostmi ze Spojených států amerických i ze zemí Evropské unie, jež se svým podnikáním vstupovali na český trh.

Spolupráce s Evropskou komisí

V roce 1998 jsme při zpracovávání auditů zahájili spolupráci s Evropskou komisí. Za dobu fungování naší auditorské společnosti jsme provedli více než 2500 auditů dotací. Tyto naše zkušenosti společně s velmi erudovaným a flexibilním týmem specialistů nás staví na do pozice odborníků v této problematice.

Stali jsme se respektovaným partnerem jak při realizaci komerčních projektů stovek privátních společností, tak při realizaci veřejných zakázek zadávaných státem. Díky tomu se auditorská společnost Interexpert rozšířila o další divize zaměřené na neziskový sektor a zpracování účetnictví a stala se členem PRIME GLOBAL (nadnárodní asociace účetních a auditorů).

Jsme auditorskou společností s vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří jsou testování kontrolami z Evropského účetního dvora a Evropské komise. Díky zkušenostem nabytým v zahraničí i ve spolupráci s ryze českými firmami tak neustále zvyšujeme svoji profesionalitu a hodnotu na trhu.

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci s jedním za našich odborníků. Ať už potřebujete pomoci s čímkoli, neváhejte nás kontaktovat.

Naše auditorské služby

Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
Due diligence
Statutární audity
Statutární audity veřejných výzkumných institucí
Forenzní audit
Financial and System Audits programů EUROPAID
Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

English