Tag: auditorská firma

0 comments

Audit se týká zejména obchodních společností, ale také družstev. To, zda musí překontrolovat Vaše účetní výkazy auditor nebo auditorská firma vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Kritéria, zda společnost podléhá auditu či ne, jsou shodná pro obchodní společnosti i družstva a posuzuje se zejména:

1. Roční úhrn čistého obratu, kde limitní hodnota činí více než 80 000 000 Kč.
2. Aktiva celkem, přičemž limitní hodnota činí více než 40 000 000 Kč.
3. Průměrný přepočet stavu zaměstnanců v průběhu účetního období, kde limit činí více než 50 osob.

Jestliže akciová společnost ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje a účetního období bezprostředně předcházejícího překročí nebo dosáhne alespoň jednoho ze tří uvedených kritérií, stává se povinně auditovanou účetní jednotkou.

Ostatní obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou, je třeba překročit nebo dosáhnout alespoň dvou ze tří výše uvedených kritérií, aby se staly povinně auditovanou účetní jednotkou.

Jaké jsou možné postihy za nesplněný audit?

Jestliže vznikne společnosti ze zákona povinnost auditu, tak má rovněž povinnost zveřejnit účetní závěrku včetně zprávy auditora (§21a, odst. 3). Pokud tak společnost neučiní, může finanční úřad či Rejstříkový soud toto odhalit.

V takovém případě pak společnosti hrozí pokuta ve výši 3% z aktiv. Minimální pokuta společnosti povinné auditu tedy činí 1,2 mil. Kč. K této částce bude připočteno penále za každý rok, kdy společnost měla auditem projít.

 

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Jestliže Vám vznikne ze zákona povinnost auditu, je potřeba zvolit vhodného auditora či auditorskou společnost. Auditorská společnost nebo auditor je vybírán nejvyšším orgánem společnosti. Nejčastěji tedy auditora volí valná hromada nebo členská schůze u družstev.

U statutárních orgánů je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem (§ 17 zákona o auditorech).

Pověřený auditor nebo auditorská firma nesmí a má o výslovně zakázáno zákonem  provádět v účetní jednotce daňové poradenství, nesestavuje ani účetní závěrku, výroční zprávu, ani daňové přiznání k dani z příjmů či jiné dani.

Auditorská společnost dle předepsaných metod přezkoumává správnost účetních výkazů auditované účetní jednotky.
Auditorské firmy a auditoři jsou povinni postupovat v souladu s mezinárodními auditorskými standardy upravenými právem Evropských společenství a s auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů.

Účelem a cílem auditora či auditorské společnosti je posouzení, zda účetní závěrka kontrolované společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, výnosů, nákladů a výsledku hospodaření.

Po provedeném auditu auditor vystaví písemnou auditorskou zprávu s vydáním výroku k účetní závěrce.

Nevíte si rady jak na daňové přiznání? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Pro koho je určena sleva na dani za EET (elektronická evidence tržeb)

Ať už vám vedení účetnictví a daní prování účetní firma nebo si účetnictví vedete sami, měli byste vědět, kdy si můžete uplatnit slevu na dani za pořízení a provoz EET.
Z informací Finanční správy vyplývá, že sleva na dani v plné výši na pořízení a provoz EET budou moci uplatnit jen někteří podnikatelé.

Podle informací finanční správy by mělo platit, že „Podnikatel (fyzická osoba) si může odečíst slevu za rok, ve kterém poprvé zaevidoval tržbu, která podléhá dle zákona evidenci tržeb. Tato mimořádná sleva na dani z příjmu by měla činit 5 000 Kč , nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Přesný postup zatím nebyl zveřejněn, předpokládáme však, že se bude postupovat tak, že se od výsledné hodnoty daně ze samostatné činnosti odečte částka slevy; její hodnota ovšem nesmí přesáhnout rozdíl mezí vypočtenou daní z příjmu (která činí 15% ze základu daně) a základní slevou na poplatníka, což je (letos) 24 840 korun.

Finanční správa zatím nezveřejnila přesný výpočet. Ale předpokládáme tedy, že pokud daň bude činit např. 26 000 Kč, nelze uplatnit slevu vyšší než 1 160 Kč ( 26 000 – 24840 = 1160). Nelze tudíž jít do mínusu a nárokovat si zbytek možné částky k uplatnění. Z výše uvedeného plyne, že nárokovat si plnou částku mohou jen podnikatelé s vyšší daní. Vše se navíc vztahuje pouze na fyzické osoby.

Nevíte si rady jak na daňové přiznání? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Daň z příjmu a změny zákona  2017 pro fyzické osoby

Zavedení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti „malého rozsahu“
Novela zákona zavádí jednodušší systém zdanění drobných příjmů ze závislé činnosti srážkovou daní přímo u zaměstnavatele. Tato změna má zjednodušit administrativní náročnost a odbourat administrativu související s povinností podat daňové přiznání poplatníkem.

Srážková daň ve výši 15% bude uplatněna u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do 10 tis korun za měsíc jako doteď. Ale nově i u zbývajících druhů příjmů ze závislé činnosti do 2 500 korun za měsíc. Týká se to prací jako např. odměny za výkon funkce. Z těchto příjmů nebude odváděno pojistné, protože limit 2500 Kč je shodný s tzv. rozhodnou částkou pro účast na pojistném na sociálním zabezpečení.

Novela zmírňuje ustanovení osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzickými osobami
V roce 2014 byla stanovena podmínka pro osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzickými osobami, která neosvobozovala příjem z prodeje podílu odpovídající vkladu společníka ve prospěch vlastního kapitálu učiněného do pěti let před prodejem.
Záměrem této podmínky bylo postihnout vklady majetku do obchodní korporace za účelem obejití časového testu osvobození pro převod nemovitostí.
Toto ustanovení měla však bohužel negativní dopad i na vklady peněžité. Novela proto zmírňuje tuto podmínku a nově se lhůta 5 let bude týkat pouze nepeněžitých vkladů. Nadále tedy bude postihovat například vklady nemovitostí.

Zdanění „jiného majetkového prospěchu“, zaměstnanecké bezúročné zápůjčky
Zdanění tzv. “jiného majetkového prospěchu“. Novela upřesňuje tento pojem pro ocenění jednorázového zdanění z jiného majetkového prospěchu u plnění, které trvá po delší dobu na základě jednoho právního jednání.

Majetkový prospěch vzniká v tom roce, kdy jsou finanční prostředky poskytnuty a ocení se jako pětinásobek hodnoty ročního plnění. Nadále by měl platit limit osvobození jiného majetkového prospěchu u bezúročných zápůjček do výše 100 tisíc korun.
U zaměstnaneckých půjček by měla být uplatňovaná výjimka. V takových by se příjem zaměstnance z majetkového prospěchu u bezúročných zápůjček měl zdaňovat každoročně, a to až do okamžiku, než úhrnná výše jistiny klesne pod limit 300 tisíc korun.

Nevíte si rady jak na daňové přiznání? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi vám poradíme.

0 comments

Při auditu účetních závěrek je cílem vyjádření názoru auditora. Auditor posuzuje, zda je účetní závěrka v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Smyslem auditu účetní závěrky je kvalifikované vyhodnocení vedení účetnictví danou účetní jednotkou a ověření věrohodnosti nezávislým odborníkem. Auditor ověřuje, zda jsou údaje v účetní závěrce poctivé a odráží reálný finanční obraz a reálné výsledky hospodaření a finančních toků celé organizace. Dále auditor ověřuje, zda daná účetní jednotka dodržuje předpisy daného státu, kde má působiště.

Co je obsahem účetních závěrek? 
– Ověření účetní závěrky
– Ověření ekonomických informací
– Ověření účetních záznamů
– Přezkoumání hospodaření podle právních předpisů
– Provádí povinný audit

Co ověřuje auditor při účetní závěrce
– Zda účetní závěrka nebo konsolidované účetní závěrka odráží poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví. A to vše v souladu s právními a účetními předpisy daného státu.
– Zda účetní nebo konsolidovaná účetní zpráva je v souladu s účetní závěrkou

Po ukončení auditu navrhuje profesionální auditor změny pro zlepšení hospodaření společnosti a jejich jednotlivých součástí.

Interexpert je auditorskou společností s praxí více než 20 let

Jsme schopni provézt audit účetní závěrky i finanční audit vaší společnosti. Posuneme vaši společnost dále a zlepšíme vaše hospodářské výsledky. Jsme ochotni předložit reference našich klientů, abychom vás přesvědčili, že zvýšíme efektivitu i vaší společnosti.

Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout:

– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Forenzní audit
– Due diligence
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Statutární audity
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a přesvědčte se, že jsme pro vás i vaši společnost více než dobrým partnerem.

Napište nám nebo zavolejte. 

0 comments

Jsme auditorská firma s působností nejen v České republice (Praha) již více než 20 let. Naše firma je obchodní společností, jež vznikla zapsáním do seznamu auditorských společností. Seznam auditorských společností je veden Komorou auditorů České republika dle zákona  č. 93/2009 Sb., o auditorech. Naše auditorská společnost tedy může poskytovat auditorské služby z pozice statutárního auditora.

Služby naší auditorské firmy

– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Forenzní audit
– Statutární audity
– Due diligence
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností

Kromě faktické ověřitelnosti o serióznosti naší auditorské společnosti, poskytujeme i ověření našich zkušeností s audity i prostřednictvím našich klientů, kteří jsou ochotni poskytnout reference.

Fyzické osoby, které pracují pro naší společnost, jsou statutárními auditory. Naše společnost také předložila všechny materiály a náležitosti k zapsání do Komory auditorů ČR:

– písemná žádost
– vyplněný dotazník
– výpis z trestního rejstříku
– společenská smlouva v souladu se zákonem č. 93/2009 SB., o auditorech
– výpis z živnostenského rejstříku
– doklad o tom, že společnost není v úpadku
– vyjádření finančního orgánu ve věci pojišťoven a závazků vůči územním orgánům
– vyjádření o bezdlužnosti všech osob v představenstvu i dozorčí radě
– čestné prohlášení o dobré pověsti všech společníků a jednatelů

Tím zaručujeme všem našim novým klientům maximální možnost ověřit si služby a kvality naší auditorské firmy. Své služby poskytujeme po celé České republice a ve státech Evropské unie. Přestože naším sídlem je Praha, většina našich klientů je tvořena mimopražskými institucemi.

0 comments

Naše auditorská společnost nabízí široký sortiment služeb v oblasti povinného auditu, daňové optimalizace a účetního servisu.

Máme více než 20 let zkušeností, více desítky spokojených klientů a řadíme se mezi přední auditorskou společnost v České republice s i v zahraničí.

Audity provádíme především ve vztahu k auditu účetní závěrky a její části. Firmy zpravidla chápou audit účetní závěrky jako nepříjemnou povinnost, která bude znamenat nemalý náklad a zdržení pro firmu i zaměstnance. Pokud je audit účetní závěrky proveden pouze formálně, pak skutečně dochází pouze k vyhovění nařízené povinnosti.

Kvalitně a profesionálně provedený audit účetní závěrky však může firmě pomoci v mnoha směrech:

– Naši auditoři v odhalí neúmyslné chyby v účetnictví, které mohou mít negativní dopady na hospodářský výsledek i daň z příjmu právnických osob.

– Tým našich auditorů není zatížen provozní slepotou standardního chodu vaší firmy. Je tedy schopen vyhodnotit stav firmy objektivně. Díky pohledu z jiného úhlu přinese nové podněty na chod firmy a předejde významným škodám na financích i majetku.

– Zoptimalizuje finanční toky a cash-flow takovým způsobem, aby firma neměla problémy s finančními prostředky a byla schopna pracovat s krátkodobými i dlouhodobými závazky.

– Zefektivní zpracování účetních dokladů a navrhne účetní postupy tak, aby z dlouhodobého hlediska byli pro firmu přínosem a zabezpečili firmu proti případným správním kontrolám.

Staráme se o to, abychom našim klientům identifikovali příležitosti, které zlepší procesů jejich společnosti. Předkládáme managementu přehledná a efektivní doporučení ke zvýšení efektivity lidských zdrojů i finančních operací. Zajišťujeme bezpečnost vůči všem finančním rizikům z vnitřku i s ohledem na vnější faktory.

 

0 comments

Rozdělení účetních jednotek od 1.1.2016

1. Velká účetní jednotka
Tato jednotka překračuje 500 milionů korun v aktivech a 1 miliardu korun v ročním úhrnu čistého obratu. Dále musí mít průměrný počet zaměstnanců rovný 250.

2. Střední účetní jednotka
Není malou ani mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň dvě z těchto hodnot:
– 500 milionů Kč aktiva celkem
– 1 miliarda Kč čistého obratu
– průměr: 250 zaměstnanců

3. Malá účetní jednotka
Není mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň 2 z těchto hodnot:
– 100 milonů korun celkových aktiv
– 200 milionů korun ročního čistého obratu v úhrnu
– 50 průměrných zaměstnanců

4. Mikro účetní jednotka
Mikro účetní jednotka nepřekračuje alespoň jednu z těchto hodnot:
– 9 milonů korun celkových aktiv
– 18 milionů korun čistého obratu ročního úhrnu
– Průměrně 10 zaměstnanců

Nároky na jednotlivé kategorie účetních jednotek 2016

Dle nových legislativních požadavků dochází ke změnám, které přímo nesouvisí s povinností ověření účetní závěrky auditorem s ohledem na kategorizaci účetních jednotek. Pojďme si trochu osvětlit to, co naše klienty nejčastěji trápí a s čím vám auditorská společnost nebo účetní firma může pomoci, aby nedocházelo k problémům s finančními institucemi.

1. Velké a střední účetní jednotky mají povinnost účetní závěrky (což platilo i dříve). V případě malých účetních jednotek není účetní závěrka ověřená auditorem povinná, pokud tak neukládá zvláštní předpis nemá tuto povinnost podle nezměněných kritérií (40 milionů korun v aktivech, 80 milionů korun celkového čistého obratu v úhrnu nebo průměrný počet zaměstnanců rovný 50.).
– u společností s ručeným omezeným je třeba překročit dvě z uvedených kritérií.
– u akciových společností je třeba překročit pouze jedno z uvedených kritérií.
Teoreticky by z povinnosti auditu mohla vypadnout akciová společnost v kategorii mikro účetní jednotka, která překračuje pouze jedno z kritérií 40 mil. Kč aktiva / 80 mil. Kč obratu / 50 zaměstnanců. Existence takové účetní jednotky je velice nepravděpodobná.

Vedení účetnictví a povinný audit u malých a mikro účetních jednotek

1. Některé malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

2. Obchodní korporace (vyjma sociálních družstev) musí vést účetnictví v plném rozsahu. Nadále je možné používat skupinové účty, hlavní knihu, účtovat rezervy a opravy položek dle zákona o rezervách.

3. Mohou sestavovat rozvahu a výkaz ztráty a zisku vez zkráceném rozsahu. V případě akciových společností je možno také nově vést výkazy ve zkráceném rozsahu.

4. Nemusí sestavovat přehled o cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu

5. Nemusí ve finanční zprávě uvádět nefinanční informace (předpokládaný vývoj společnosti, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje…)

6. Výroční zprávu musí sestavovat nadále jen účetní jednotky s povinným auditem včetně svěřenských fondů.

7. Nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát, pokud nemají povinnost auditu. Ostatní povinnosti zveřejňování zůstávají zachovány, jde-li o účetní jednotky zapisované do veřejných rejstříků.

0 comments

Novinka v rámci novely zákona o účetnictví a dalších zákonů č. 221/2015 Sb. se dotknou veškerých auditů, které nebyly dokončeny před prvním lednem 2016, tj. v praxi již veškerých auditorských zpráv za účetní období roku 2015 V důsledku přijatých změn již není možné rozdělit zprávu auditora na ověření samotné účetní závěrky a na následný „dodatek“ s ověřením výroční zprávy.

Popsaná praxe přitom byla v minulosti velice rozšířená a nutno dodat, že podle našich zkušeností k tomu existovaly i nezpochybnitelné praktické důvody: řada účetních jednotek potřebujeme mít z nejrůznějších důvodů ověřenou účetní závěrku co možná nejdříve – ať již se jedná o požadavek skupinového auditora, financujících bank, či požadavky akcionářů apod.
Naproti tomu výroční zpráva a její zveřejnění je pro ně pouhým formálním naplněním povinností, které jsou jim uloženy především zákonem o účetnictví, či zákonem o veřejných rejstřících. V takovém případě bylo nanejvýš praktické, soustředit energii na uzavření účetních knih a ověření účetní závěrky, zatímco výroční zpráva mohla být zkompletována (a auditorem ověřena) až dodatečně. Protože nemalé množství obchodních korporací výroční zprávu nepoužívá k praktické prezentaci dosažených výsledků (nejedná se například o subjekty veřejného zájmu).

Od roku 2016 nastávají změny ve zveřejňování výročný zprávy a účetní závěrky!

V důsledku přijaté novyely budou muset účetní jednotky auditorovi včas ještě před vydáním zprávy auditora zpřístupnit výroční zprávu.Auditor musí výroční zprávu obdržet dostatečně včas, aby se mohl (podle novely) vyjádřit k souladu výroční zprávy a účetní závěrky, k souladu informací uvedených ve výroční zprávě a svých znalostí o účetní jednotce, k souladu výroční zprávy s příslušnými právními předpisy a k tomu, zda výroční zpráva neobsahuje nesprávnosti jiného charakteru.

Proto bychom rádi upozornili na to, že je nutné s tímto počítat a přizpůsobit tak harmonogram sestavení účetní závěrky a vyhotovení výročný právy tak, aby auditor mohl vydat zprávu auditora v požadovaném termínu. V případě, že auditor nebude mít výroční zprávu k dispozici již během ověřování účetní závěrky a nebude tedy schopen vyjádřit se v rámci jedné zprávy současně k účetní závěrce i k souladu výroční zprávy a účetní závěrky, bude nucen přistoupit k modifikaci zprávy auditora z důvodu omezení rozsahu. Závěrem upozorňujeme, že tato nová úprava se týká zejména obchodních společností s povinným auditem!

0 comments

NOZ zákon o OPS, zákon o VVI a zákon o církvích a náboženských společnostech ukládá povinnost auditu některým orgánům bez ohledu na jejich velikost, činnosti. Někdy záleží na překročení některých limitů. Od 1.1.2016 platí úprava v zákoně o účetnictví. Nově je povinnost auditu všem bez ohledu na formu po překročení stanovených limitů dle paragrafu 20 zákona o účetnictví.

A to na základě těchto kritérií povinného auditu:

a) úhrn čistého obratu minimálně 80 mil. Kč
b) průměrný počet zaměstnanců alespoň 50
c) aktiva v celkové hodnotě 40 mil a výše (v netto hodnotě)
Povinnost auditu v NNO na základě základních právních předpisů:

– Nadace/ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Nadační kapitál nebo obrat nad 5 mil Kč, nebo při zvyšování nebo snižování nadačního kapitálu nebo při přeměně.

– Obecně prospěšné společnosti/ zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných organizacích
Výše čistého obratu více než 10 mil. Kč, nebo při příjmu dotací nad 1 mil Kč.

– Účelová zařízení církví/ zákon č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společ.
Čistý obrat nad 10 mil. Kč.

– Ústav/ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Výše čistého obratu více než 10 mil. Kč, nebo pokud to ukládá statut.

– Veřejná výzkumná instituce/ zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Všechny bez ohledu na limity.

– Politické strany a hnutí/ zákon č. 424/1991 Sb., o politických stranách a hnutích
Všechny bez ohledu na limity.

V případech  že NNO nemá povinnost auditu dle základního právního poředpisu a překračuje v předchozím roce alespoň 2 uvedená kritéria. Pokud je překročí i v roce 2016, bude mít povinnost účetní závěrky i výroční zprávy.

Zveřejňování údajů účetní závěrky

Zákon 304/2013 o veřejných rejstřících se v § 66 písm. c) přímo odvolává na úpravu zveřejňování ve Sbírce listin platnou v účetních předpisech (od 1. 1. 2016 stanoví povinnost zveřejňovat závěrku a výroční zprávu i zákon o účetnictví). Sbírka listin však již není vázána pouze na obchodní rejstřík, ale na jakýkoliv veřejný rejstřík, tj. na rejstřík ústavů, spolků, nadací, společenství vlastníků jednotek, organizací zaměstnavatelů, odborových organizací a obecně prospěšných společností.

Pokud nemá účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba účetní závěrku a výroční zprávu zveřejnit za účetní období:

v roce 2014 uložením do Sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016,
v roce 2015 uložením do Sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017,
v účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.

U účetních jednotek, které mají povinný audit, nedochází ke změně ve lhůtě pro zveřejnění účetní závěrky. Ale stále platí 30 dnů od souběhu vydání auditorského výroku a schválení účetní závěrky a valnou hromadou.
Pro ty jednotky, které nejsou auditované, je stanovena lhůta 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky. Mikro a malé účetní neauditované jednotky nemusejí zveřejňovat nic kromě rozvahy a přílohy k účetní závěrce, pokud jim to neurčí zvláštní právní předpis.
Organizace, které využívají jednoduché účetnictví musí zveřejňovat pouze přehled o závazcích a majetku.

English