Tag: auditor

0 comments

Bez výhrad – je nejlepší možný výrok auditora, ve kterém konstatuje, že dle jeho názoru účetní závěrka poskytuje ve všech významných (materiálních) ohledech poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví.

S výhradou – v tomto případě auditor konstatuje, že kromě skutečností, které samozřejmě musí popsat, účetní závěrka dle jeho názoru podává poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví.

Záporný výrok – u záporného výroku bohužel auditor konstatuje, že dle jeho názoru účetní závěrka nepodává poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví.

Odmítnutí výroku – odmítnutí výroku auditoři nejčastěji zdůvodňují konstatováním, že byli ve své činnosti omezeni do takové míry, že nebyli schopni vydat svůj výrok.

Zdůraznění skutečnosti ve zprávě auditora – je vlastně odstavec ve zprávě auditora, který upozorňuje na skutečnosti náležitě vykázané v účetních výkazech nebo vysvětlené a popsané v účetní závěrce, které jsou dle úsudku auditora natolik důležité, že jsou zásadní pro pochopení účetní závěrky jejím uživatelem.

Jiné skutečnosti ve zprávě auditora – je opět odstavec ve zprávě auditora, který upozorňuje na skutečnost, která není žádným jiným způsobem vykázána v účetních výkazech ani vysvětlena a popsána v účetní závěrce. Dle úsudku auditora je ovšem relevantní pro pochopení auditu, odpovědnosti auditora nebo zprávy auditora.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor kvalifikované, nezávislé osoby na věrohodnost účetní závěrky, kterou zveřejňuje vedení účetní jednotky. Práce auditora spočívá v ověřování, zda údaje vykazované v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz výsledků hospodaření, finanční pozice a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, velmi často i s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Auditorská činnost

Dle § 2 odst. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů se pod

tímto pojmem rozumí:

  • Přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud toto přezkoumání provádí auditor.
  • Provádění povinného auditu.
  • Ověřování jiných ekonomických informací auditorem nebo provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
  • Ověřování účetních záznamů nebo jiné ověřování účetní závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné auditorem.
  • Ověřování jiných ekonomických informací auditorem nebo provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Cíl auditu

Základním cílem auditu je zjistit, zda je daná účetní závěrka ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví (Mezinárodní auditorský standard ISA 200 Cíle a obecné principy auditu účetní závěrky).

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Jestliže Vám vznikne ze zákona povinnost auditu, je potřeba zvolit vhodného auditora či auditorskou společnost. Auditorská společnost nebo auditor je vybírán nejvyšším orgánem společnosti. Nejčastěji tedy auditora volí valná hromada nebo členská schůze u družstev.

U statutárních orgánů je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem (§ 17 zákona o auditorech).

Pověřený auditor nebo auditorská firma nesmí a má o výslovně zakázáno zákonem  provádět v účetní jednotce daňové poradenství, nesestavuje ani účetní závěrku, výroční zprávu, ani daňové přiznání k dani z příjmů či jiné dani.

Auditorská společnost dle předepsaných metod přezkoumává správnost účetních výkazů auditované účetní jednotky.
Auditorské firmy a auditoři jsou povinni postupovat v souladu s mezinárodními auditorskými standardy upravenými právem Evropských společenství a s auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů.

Účelem a cílem auditora či auditorské společnosti je posouzení, zda účetní závěrka kontrolované společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, výnosů, nákladů a výsledku hospodaření.

Po provedeném auditu auditor vystaví písemnou auditorskou zprávu s vydáním výroku k účetní závěrce.

Nevíte si rady jak na daňové přiznání? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Jsme auditorskou společností nabízející auditorské služby již více než 20 let po celé České republice i zahraniční klienty, přestože naším sídlem je Praha.

Co pro naše klienty děláme?

– Optimalizace finančních toků
– Zajištění nezávislého pohledu na hospodaření celé společnosti
– Minimalizace podnikatelského rizika

Náš přístup je diskrétní a individuální s ohledem na povahu podnikání. Naši klienti si nás cení také pro naši profesionalitu a ohled na potřebu majitelů i managementu.

Nabízíme tyto auditorské služby

– Dobrovolný audit
– Interní audit
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
– Due diligence
– Forenzní audit
– Statutární audit
– Finanční optimalizace – cash flow a rozvahy
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí

Při poskytování našich auditorských služeb klademe důraz především na očekávání našich klientů.

Dokážeme zvýšit důvěryhodnost vaší firmy vůči třetím stranám. Zefektivníme daňové odvody a doporučíme opatření, které povedou k finančnímu i manažerskému růstu vaší firma. Zoptimalizujeme vaše finanční toky i cash flow.

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a naši odborníci s vám ochotně proberou všechny možnosti, jak zvýšit finanční výkonnost vaší firmy.
Kontaktujte nás.

0 comments

Změny v prováděcí přihlášce pro podnikatele za rok 2016

1. Přírůstky již neúčtujeme jako výnosy. Nově je účtujeme jako náklady účtové skupiny 58, která již není určena pro mimořádné náklady. Změna stavu zásobování vlastní činnosti a aktivaci. Snížení nákladů nebo náklady z titulu přírustku či úbytku zásob jsou součástí položky B – Změna stavu zásob vlastní činnosti.
2. Přijaté dary jsou účtovány do provozních výnosů nikoli jako o zvýšení kapitálu. Stejný postup platí i u finančních darů.
3. Jako snížení nákladů v účtové skupině 58 je účtována aktivace zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
4. Jsou zrušeny účtové skupiny 58 a 68 pro mimořádné náklady. Není vykazován mimořádný výsledek hospodaření. Účtová skupina 68 je zrušena a skupina 58 je určena pro účtování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci.

Další změny v zákoně o auditorech

– Nastávají změny náležitostí zprávy auditora charakteru věcného  (auditor je nově povinen popsat i skutečnosti, které nejsou obsaženy ve výroku auditora, a auditor na ně upozornil a považuje-li takové upozornění za významné) i legislativního (výrok o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví nově vyjadřuje soulad s „právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena“, dosud se jedná o soulad s „použitými právními předpisy a účetními standardy“)

Zcela nová úprava výboru pro audit – stávající § 44 je nahrazen §§ 44 až 44d, např. většina členů musí být odborně způsobilá a členem výboru pro audit musí být nejméně jeden statutární auditor nebo osoba s odpovídající účetní kvalifikací (§ 44 odst. 3 a 4) – podle stávající úpravy musí mít většina členu výboru pro audit nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu (44 odst. 1).
vymezení subjektů veřejného zájmu bylo přesunuto do zákona o účetnictví (vymezení bylo ovšem věcně pozměněno).

S jakýmikoli dotazy nebo problémy se můžete nezávazně poradit s naší auditorskou společností a specializovanými a zkušenými auditory.

0 comments

Auditoři a celý pracovní tým firmy Interexpert Bohemia, s.r.o. působí nejen pro region Praha, ale také pro celou Českou republiku a zahraničí.

Všichni auditoři jsou odborníci na mezinárodní auditorské standardy a autorizovaní podle české legislativy. Tým Interexpert Bohemia, s. r. o. je dlouhodobě stabilní, což zajišťuje velké zkušenosti nejen jednotlivým profesionálům, ale také celému týmu. Tým auditorů se skládá z odborníků na audity, daňové poradce, specializované účetní i finanční koordinátory.

Díky týmu naši auditorů zajišťujeme našim klientům tyto profesionální služby:

– Due diligence
– Statutární audit
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Dobrovolný audit
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Forenzní audit
– Interní audit
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
– Finanční optimalizace
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Financial and System Audits programů EUROPAID

Naši auditoři kladou důraz především na potřeby nejen firmy samotné, ale také na potřeby managementu a majitele firmy. Proto před zahájením auditu detailně a diskrétně probírají vše, čeho je třeba auditem dosáhnout. Ať už je to daňová optimalizace, nápravy účetních chyb, nedostatečné cash flow nebo optimalizování finančních toků firmy, zefektivnění podnikání nebo hladké předání firmy budoucímu majiteli či report mateřské společnosti.

 

0 comments

Programové období 2014 – 2020 je oproti předchozímu programovému období odlišné a to jak na české, tak i na evropské úrovni.

Mezi nejzásadnější změny patří:
– nastavení systému předběžných podmínek;
– rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky)
– vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
– vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.
– vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
– finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);

Novinky v českých podmínkách při čerpání finančních prostředků z EU

– koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém);
– snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);
– rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).

0 comments

Statutární audit je určený těm klientům, kteří mají povinnost ověření účetní závěrky ze zákona, ale také pro ty klienty, kteří se rozhodnou dobrovolně si účetní závěrku nechat ověřit auditorem s cílem získat nezávislý pohled na stav účetnictví. č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zákona u auditu jak povinného tak dobrovolného je obdržení zprávy auditora, která má prokázat, zda jsou finanční výkazy společnosti v souladu se zákonnými ustanoveními. A dále, jestli představují věrný obraz účetní jednotky.

Zpravidla se kontrolují:

– finanční výkazy,
– konsolidované finanční výkazy (připravují se v souladu s národními i mezinárodními právními předpisy)

Jak postupuje statutární audit

Statutární audit je rozdělen do dvou a více částí.

Nejprve probíhá tzv. předaudit, která je zaměřen na ověření vnitřního kontrolního systému klienta. Dále na ověření konkrétních daňových a účetních operací. Z toho vyplyne zpráva, která popíše nedostatky a navrhne jejich odstranění ještě před ukončením účetního období. Je tedy nutné, aby předaudit proběhl v druhé polovině účetního období.

Následně probíhá finální audit a ověření účetní závěrky. Pokud se jedná o povinný audit, dochází také k ověření výroční zprávy. Výsledkem tohoto auditu je Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výrok auditora. Mimo to také doporučujeme konkrétní postupy ve vedení účetnictví a ve daňové poradenství.

V případě, že jsou nalezeny nějaké závažnější nedostatky, které není klient schopen odstranit, naše společnost tyto skutečnosti řeší po konzultaci s klientem.

Základem kvalitního a spolehlivého statutárního auditu je maximální informovanost klienta o všech zjištěných skutečnostech s cílem veškeré závažné nedostatky odstranit.

Provádíme také tyto audity:

statutární audit účetní závěrky dle legislativního rámce ČR
– ověření konsolidovaných účetních závěrek
– audit účetních závěrek sestavených dle mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP, HB II)
– audit mezitímní účetní závěrky v souvislosti s přeměnami společností
– ověření výroční zprávy
– ověření konsolidovaných účetních závěrek
– audit mezitímní účetní závěrky v souvislosti s přeměnami společností
– ověření výroční zprávy
– audit vnitřních kontrolních systémů
– zprávy auditora pro zvláštní účely
– audit dotací
– audit vnitřních kontrolních systémů
– zprávy auditora pro zvláštní účely
due diligence
forenzní audity
audity zvláštního typu

V případě, že máte jakékoli dotazy, sjednejte si s námi nezávaznou schůzku.

English