Tag: auditor praha

0 comments

Firmy provádí finanční audit buď z povinnosti, nebo dobrovolně. Audit je časově i administrativně velmi náročnou aktivitou. Z jakého důvodu jej tedy provádí i firmy, kterým nevyplývá tato povinnost ze zákona?

Výsledky dobrovolného auditu využívá zejména vyšší management firmy, jako nástroj finančního řízení. Dobrovolný audit je také důležitý pro vlastníky, potenciální investory nebo dodavatele firmy. Zadavatelé auditu obdrží nezávislý pohled na vedení účetnictví firmy, a pokud je hospodaření efektivní, získáte od třetí osoby (auditora) uznávané potvrzení.

Jaké dokumenty budete potřebovat k provedení auditu účetní závěrky?

Auditor zpracuje audit na základě výběru vzorku, samozřejmě dle velikosti firmy. Účetní závěrka obsahuje účetní výkazy a přílohy. Mezi základní účetní výkazy patří Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát.

Rozvaha je jedním z důležitých nástrojů k posouzení finančního zdraví firmy . Najdeme v ní souhrn veškerých aktiv a pasiv účetní jednotky. Výkaz zisku a ztráty, tzv. Výsledovka, je neméně důležitým dokumentem. Zobrazuje hospodaření firmy za dané účetní období.

Při auditu budete muset předložit také výkaz peněžních toků, tzv. Cash-flow. Cash-flow zobrazuje tok finančních prostředků, jednotlivé příjmy i výdaje, které firma uskutečnila. Z cash-flow se dá např. vyčíst, proč některá firma vykazuje a generuje zisk, ale peníze na účtu fakticky nemá.

 

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Co je to audit?

Auditu přezkoumává informace, data a činnosti s cílem ověřit jejich spolehlivost a platnost. Audit musí vždy provádět kvalifikovaná a nezávislá osoba. Tato osoba se nazývá auditor. Auditor vystaví auditorskou zprávu jako výsledek auditu.

Auditor je buď interní nebo externí, dle povahy a druhu auditu. Interní audit prování interní auditor, který patří do organizační struktury organizace. Externí audit, provádí externí subjekt jako externí auditor, auditorská firma atd. Audity se provádí buď ročně nebo průběžně a z hlediska hloubky a šíře záběru existují audity komplexní nebo selektivní.

Druhy auditů:

Kromě interního a externího auditu, existují i jiné druhu jako např.:

Forenzní audit
Finanční audit
Statutární audit
Procesní audit prověřuje procesy v organizaci
Strategický audit

Nejvíce formální a nejznámější je finanční audit, který prověřuje správnost finančních výkazů organizace. Ten je využívám i z mezinárodního hlediska. Vychází jednak ze zákonů příslušného státu, ale také z mezinárodních standardů např. IAS/IFRS.

Tyto audity jsou prováděny certifikovaným auditorem nebo jej prování certifikovaná auditorská společnost.
V praxi se audit využívá k zjištění stavu nezávislou a kvalifikovanou osobou. Důležité je znát účel auditu a komu je určen. Např. výsledky externího auditu jsou určeny zejména akcionářům, investorům, státním orgánům a zájmovým skupinám. V některých případech audit nařizuje i zákon.

Na rozdíl od externího auditu slouží interní audit zejména pro manažery společnosti jako součást řízení a vnitřní kontroly či optimalizaci. Interní audit slouží jako podklad pro prověřování skutečného stavu, provádění změn či rozhodování.

 

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Jsme auditorská firma s působností nejen v České republice (Praha) již více než 20 let. Naše firma je obchodní společností, jež vznikla zapsáním do seznamu auditorských společností. Seznam auditorských společností je veden Komorou auditorů České republika dle zákona  č. 93/2009 Sb., o auditorech. Naše auditorská společnost tedy může poskytovat auditorské služby z pozice statutárního auditora.

Služby naší auditorské firmy

– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Forenzní audit
– Statutární audity
– Due diligence
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností

Kromě faktické ověřitelnosti o serióznosti naší auditorské společnosti, poskytujeme i ověření našich zkušeností s audity i prostřednictvím našich klientů, kteří jsou ochotni poskytnout reference.

Fyzické osoby, které pracují pro naší společnost, jsou statutárními auditory. Naše společnost také předložila všechny materiály a náležitosti k zapsání do Komory auditorů ČR:

– písemná žádost
– vyplněný dotazník
– výpis z trestního rejstříku
– společenská smlouva v souladu se zákonem č. 93/2009 SB., o auditorech
– výpis z živnostenského rejstříku
– doklad o tom, že společnost není v úpadku
– vyjádření finančního orgánu ve věci pojišťoven a závazků vůči územním orgánům
– vyjádření o bezdlužnosti všech osob v představenstvu i dozorčí radě
– čestné prohlášení o dobré pověsti všech společníků a jednatelů

Tím zaručujeme všem našim novým klientům maximální možnost ověřit si služby a kvality naší auditorské firmy. Své služby poskytujeme po celé České republice a ve státech Evropské unie. Přestože naším sídlem je Praha, většina našich klientů je tvořena mimopražskými institucemi.

0 comments

Naše auditorská společnost nabízí široký sortiment služeb v oblasti povinného auditu, daňové optimalizace a účetního servisu.

Máme více než 20 let zkušeností, více desítky spokojených klientů a řadíme se mezi přední auditorskou společnost v České republice s i v zahraničí.

Audity provádíme především ve vztahu k auditu účetní závěrky a její části. Firmy zpravidla chápou audit účetní závěrky jako nepříjemnou povinnost, která bude znamenat nemalý náklad a zdržení pro firmu i zaměstnance. Pokud je audit účetní závěrky proveden pouze formálně, pak skutečně dochází pouze k vyhovění nařízené povinnosti.

Kvalitně a profesionálně provedený audit účetní závěrky však může firmě pomoci v mnoha směrech:

– Naši auditoři v odhalí neúmyslné chyby v účetnictví, které mohou mít negativní dopady na hospodářský výsledek i daň z příjmu právnických osob.

– Tým našich auditorů není zatížen provozní slepotou standardního chodu vaší firmy. Je tedy schopen vyhodnotit stav firmy objektivně. Díky pohledu z jiného úhlu přinese nové podněty na chod firmy a předejde významným škodám na financích i majetku.

– Zoptimalizuje finanční toky a cash-flow takovým způsobem, aby firma neměla problémy s finančními prostředky a byla schopna pracovat s krátkodobými i dlouhodobými závazky.

– Zefektivní zpracování účetních dokladů a navrhne účetní postupy tak, aby z dlouhodobého hlediska byli pro firmu přínosem a zabezpečili firmu proti případným správním kontrolám.

Staráme se o to, abychom našim klientům identifikovali příležitosti, které zlepší procesů jejich společnosti. Předkládáme managementu přehledná a efektivní doporučení ke zvýšení efektivity lidských zdrojů i finančních operací. Zajišťujeme bezpečnost vůči všem finančním rizikům z vnitřku i s ohledem na vnější faktory.

 

English