Tag: audit

0 comments

Snahou každého auditora by mělo být co nejméně zatěžovat klienta neúměrným množstvím požadavků a podkladů. Velmi důležitá je správná a věcná komunikace s klientem a pomoc při nastavení účetního a informačního systému, inventarizační činnosti a také míry spolehlivosti vnitřních kontrolních systémů. Cílem auditu je získání nezbytného množství informací k formulování auditorského výroku. Tento má uživatele účetních informací ujistit, že údaje, které obsahuje účetní závěrka a ve výroční zprávě podávají poctivý a věrný obraz aktiv a pasiv, výsledku hospodaření a finanční situace ve společnosti.

Audit je zaměřen na kontrolu:

  • Jednotlivých účetních dokladů a vedení analytických účtů, zda jsou předložené účty hodnověrné a správné.
  • Výdajů oproti účtům. Měl by posoudit efektivnost vynaložených výdajů, provést analýzu propojení analytických účtů s finančním účetnictvím.

Audit by měl dále prověřit:

  • Legálnost, zaznamenávání, schválení a úhrady výdajů.
  • Ověřit příjmy a prověřit ostatní náležitosti a podmínky o poskytnutí dotace.
  • Inventarizaci a také údaje poskytnuté v účetní závěrce. Tyto by měly věrně zobrazovat stav organizace (závazků, pohledávek, majetku, obchodního jmění atd.)

Způsobilé výdaje jsou definovány v nařízení EU. Nařízení EU je souhrn právních předpisů, které jsou aplikovatelné v rámci legislativy jednotlivých členských zemí. Kromě případů, kdy Komise stanoví pro způsobilost výdajů společná pravidla, se pro způsobilé výdaje použijí příslušná vnitrostátní ustanovení. Avšak jednotlivé členské předpisy nemohou přijmout vnitrostátní úpravu, která by smysl nařízení měnila či omezovala.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Firmy provádí finanční audit buď z povinnosti, nebo dobrovolně. Audit je časově i administrativně velmi náročnou aktivitou. Z jakého důvodu jej tedy provádí i firmy, kterým nevyplývá tato povinnost ze zákona?

Výsledky dobrovolného auditu využívá zejména vyšší management firmy, jako nástroj finančního řízení. Dobrovolný audit je také důležitý pro vlastníky, potenciální investory nebo dodavatele firmy. Zadavatelé auditu obdrží nezávislý pohled na vedení účetnictví firmy, a pokud je hospodaření efektivní, získáte od třetí osoby (auditora) uznávané potvrzení.

Jaké dokumenty budete potřebovat k provedení auditu účetní závěrky?

Auditor zpracuje audit na základě výběru vzorku, samozřejmě dle velikosti firmy. Účetní závěrka obsahuje účetní výkazy a přílohy. Mezi základní účetní výkazy patří Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát.

Rozvaha je jedním z důležitých nástrojů k posouzení finančního zdraví firmy . Najdeme v ní souhrn veškerých aktiv a pasiv účetní jednotky. Výkaz zisku a ztráty, tzv. Výsledovka, je neméně důležitým dokumentem. Zobrazuje hospodaření firmy za dané účetní období.

Při auditu budete muset předložit také výkaz peněžních toků, tzv. Cash-flow. Cash-flow zobrazuje tok finančních prostředků, jednotlivé příjmy i výdaje, které firma uskutečnila. Z cash-flow se dá např. vyčíst, proč některá firma vykazuje a generuje zisk, ale peníze na účtu fakticky nemá.

 

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor kvalifikované, nezávislé osoby na věrohodnost účetní závěrky, kterou zveřejňuje vedení účetní jednotky. Práce auditora spočívá v ověřování, zda údaje vykazované v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz výsledků hospodaření, finanční pozice a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, velmi často i s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Auditorská činnost

Dle § 2 odst. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů se pod

tímto pojmem rozumí:

  • Přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud toto přezkoumání provádí auditor.
  • Provádění povinného auditu.
  • Ověřování jiných ekonomických informací auditorem nebo provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
  • Ověřování účetních záznamů nebo jiné ověřování účetní závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné auditorem.
  • Ověřování jiných ekonomických informací auditorem nebo provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Cíl auditu

Základním cílem auditu je zjistit, zda je daná účetní závěrka ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví (Mezinárodní auditorský standard ISA 200 Cíle a obecné principy auditu účetní závěrky).

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Co je to audit?

Auditu přezkoumává informace, data a činnosti s cílem ověřit jejich spolehlivost a platnost. Audit musí vždy provádět kvalifikovaná a nezávislá osoba. Tato osoba se nazývá auditor. Auditor vystaví auditorskou zprávu jako výsledek auditu.

Auditor je buď interní nebo externí, dle povahy a druhu auditu. Interní audit prování interní auditor, který patří do organizační struktury organizace. Externí audit, provádí externí subjekt jako externí auditor, auditorská firma atd. Audity se provádí buď ročně nebo průběžně a z hlediska hloubky a šíře záběru existují audity komplexní nebo selektivní.

Druhy auditů:

Kromě interního a externího auditu, existují i jiné druhu jako např.:

Forenzní audit
Finanční audit
Statutární audit
Procesní audit prověřuje procesy v organizaci
Strategický audit

Nejvíce formální a nejznámější je finanční audit, který prověřuje správnost finančních výkazů organizace. Ten je využívám i z mezinárodního hlediska. Vychází jednak ze zákonů příslušného státu, ale také z mezinárodních standardů např. IAS/IFRS.

Tyto audity jsou prováděny certifikovaným auditorem nebo jej prování certifikovaná auditorská společnost.
V praxi se audit využívá k zjištění stavu nezávislou a kvalifikovanou osobou. Důležité je znát účel auditu a komu je určen. Např. výsledky externího auditu jsou určeny zejména akcionářům, investorům, státním orgánům a zájmovým skupinám. V některých případech audit nařizuje i zákon.

Na rozdíl od externího auditu slouží interní audit zejména pro manažery společnosti jako součást řízení a vnitřní kontroly či optimalizaci. Interní audit slouží jako podklad pro prověřování skutečného stavu, provádění změn či rozhodování.

 

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Audit se týká zejména obchodních společností, ale také družstev. To, zda musí překontrolovat Vaše účetní výkazy auditor nebo auditorská firma vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Kritéria, zda společnost podléhá auditu či ne, jsou shodná pro obchodní společnosti i družstva a posuzuje se zejména:

1. Roční úhrn čistého obratu, kde limitní hodnota činí více než 80 000 000 Kč.
2. Aktiva celkem, přičemž limitní hodnota činí více než 40 000 000 Kč.
3. Průměrný přepočet stavu zaměstnanců v průběhu účetního období, kde limit činí více než 50 osob.

Jestliže akciová společnost ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje a účetního období bezprostředně předcházejícího překročí nebo dosáhne alespoň jednoho ze tří uvedených kritérií, stává se povinně auditovanou účetní jednotkou.

Ostatní obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou, je třeba překročit nebo dosáhnout alespoň dvou ze tří výše uvedených kritérií, aby se staly povinně auditovanou účetní jednotkou.

Jaké jsou možné postihy za nesplněný audit?

Jestliže vznikne společnosti ze zákona povinnost auditu, tak má rovněž povinnost zveřejnit účetní závěrku včetně zprávy auditora (§21a, odst. 3). Pokud tak společnost neučiní, může finanční úřad či Rejstříkový soud toto odhalit.

V takovém případě pak společnosti hrozí pokuta ve výši 3% z aktiv. Minimální pokuta společnosti povinné auditu tedy činí 1,2 mil. Kč. K této částce bude připočteno penále za každý rok, kdy společnost měla auditem projít.

 

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Jestliže Vám vznikne ze zákona povinnost auditu, je potřeba zvolit vhodného auditora či auditorskou společnost. Auditorská společnost nebo auditor je vybírán nejvyšším orgánem společnosti. Nejčastěji tedy auditora volí valná hromada nebo členská schůze u družstev.

U statutárních orgánů je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem (§ 17 zákona o auditorech).

Pověřený auditor nebo auditorská firma nesmí a má o výslovně zakázáno zákonem  provádět v účetní jednotce daňové poradenství, nesestavuje ani účetní závěrku, výroční zprávu, ani daňové přiznání k dani z příjmů či jiné dani.

Auditorská společnost dle předepsaných metod přezkoumává správnost účetních výkazů auditované účetní jednotky.
Auditorské firmy a auditoři jsou povinni postupovat v souladu s mezinárodními auditorskými standardy upravenými právem Evropských společenství a s auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů.

Účelem a cílem auditora či auditorské společnosti je posouzení, zda účetní závěrka kontrolované společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, výnosů, nákladů a výsledku hospodaření.

Po provedeném auditu auditor vystaví písemnou auditorskou zprávu s vydáním výroku k účetní závěrce.

Nevíte si rady jak na daňové přiznání? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Forenzní audit se provádí v těch případech, kde je podezření na jednání, které je protiprávní. Především se týká oblasti účetnictví a financí. Forenzní audit se týká především účetních podvodů, zpronevěr a dalších podobných protizákonných jednání.

Celý audit spočítá v prověřování obchodních a finančních dokumentů a účetních záznamů. Dále pak prověřování výročních zpráv, účetních závěrek a také zahrnuje prověření vnitřních směrnic společnosti, výběrových řízení, procesů a postupů. Forenzní audit také prověřuje finanční transakce a vztahy se zainteresovanými osobami a stranami, abych nedošlo ke střetu zájmů.

Toto šetření provádí nezávislé jednotky a probíhá systematicky. Naše firma se forenzními audity zabývá již více než 20 let a to jak na české půdě, tak i v zahraničí.

Naše služby v oblasti forenzního auditu zahrnují:

– Prošetření podezřelých záležitostí
– Získávání dalších prokazatelných důkazů
– Návrh na optimalizaci
– Prověření funkčnosti kontrolních systémů
– Podporu při případných sporech

Pokud potřebujete zajistit forenzní audit, sjednejte si s námi nezávaznou schůzku.

0 comments

Naše společnost Interexpert (auditorská společnost) nabízí široký sortiment služeb v oblasti daňového poradenství a auditu, komplexní služby v účetnictví a finanční optimalizace. Naším hlavním zájmem je zlepšení procesů společností našich klientů a identifikace všech příležitostí k růstu a rozvoji jejich firem. Předkládáme majitelům firem i managementu efektivní a přehledná doporučení ke zvýšení efektivity finančních operací i lidských zdrojů. S ohledem na vnější faktory zajišťujeme bezpečnost vůči všem finančním rizikům a to i vnitřku.

Jsme více než 20 let nejen na českém, ale také na zahraničním trhu a neustále se rozrůstáme odborností našich zaměstnanců a získáváme nové zkušenosti. Proto se řadíme mezi přední auditorskou společnost u nás.

Účetní jednotky obvykle chápou účetní audit závěrky jako povinnost, která je nepříjemná. Také účetní závěrku vnímají jako náklad a zdržení pro firmu i zaměstnance. Proto také dokážeme provézt účetní audit pouze formálně, a pak skutečně dochází pouze k vyhovění nařízené povinnosti a bez zdržení chodu firmy.

Profesionálně a kvalitně odvedený audit účetní závěrky však v mnoha směrech pomůže firmě:

– Náš tým není zatížen provozní slepotou chodu vaší firmy
– Jsme schopni objektivně vyhodnotit stav firmy
– Přineseme nové podněty pro chod firmy
– Předejdeme významným finančním škodám i škodám na majetku
– Zefektivníme zpracován účetních dokladů
– Navrhneme účetní postupy tak, aby byly pro firmu přínosem
– Zabezpečíme firmu proti případným správním kontrolám.
– Zoptimalizujeme cash-flow i finanční toky
– Zajistíme efektivní práci s krátkodobými i dlouhodobými závazky
– Odhalíme neúmyslné chyby v účetnictví

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a my se o vás postaráme. Kontaktujte nás

0 comments

Při auditu účetních závěrek je cílem vyjádření názoru auditora. Auditor posuzuje, zda je účetní závěrka v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Smyslem auditu účetní závěrky je kvalifikované vyhodnocení vedení účetnictví danou účetní jednotkou a ověření věrohodnosti nezávislým odborníkem. Auditor ověřuje, zda jsou údaje v účetní závěrce poctivé a odráží reálný finanční obraz a reálné výsledky hospodaření a finančních toků celé organizace. Dále auditor ověřuje, zda daná účetní jednotka dodržuje předpisy daného státu, kde má působiště.

Co je obsahem účetních závěrek? 
– Ověření účetní závěrky
– Ověření ekonomických informací
– Ověření účetních záznamů
– Přezkoumání hospodaření podle právních předpisů
– Provádí povinný audit

Co ověřuje auditor při účetní závěrce
– Zda účetní závěrka nebo konsolidované účetní závěrka odráží poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví. A to vše v souladu s právními a účetními předpisy daného státu.
– Zda účetní nebo konsolidovaná účetní zpráva je v souladu s účetní závěrkou

Po ukončení auditu navrhuje profesionální auditor změny pro zlepšení hospodaření společnosti a jejich jednotlivých součástí.

Interexpert je auditorskou společností s praxí více než 20 let

Jsme schopni provézt audit účetní závěrky i finanční audit vaší společnosti. Posuneme vaši společnost dále a zlepšíme vaše hospodářské výsledky. Jsme ochotni předložit reference našich klientů, abychom vás přesvědčili, že zvýšíme efektivitu i vaší společnosti.

Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout:

– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Forenzní audit
– Due diligence
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Statutární audity
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a přesvědčte se, že jsme pro vás i vaši společnost více než dobrým partnerem.

Napište nám nebo zavolejte. 

0 comments

Kdy jako účetní jednotka můžete očekávat povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Ze zákona § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vychází povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a do této povinnosti spadají následující účetní jednotky:

Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (auditorskou společností) vyvstává v okamžiku, kde je dosaženo alespoň 2 následujících kritérií nebo jsou tato kritéria překročena. Účetní jednotka je:

– akciová nebo obchodní společnost (splňuje pouze jedno kritérium)
– fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
– fyzická osoba s obratem vyšším než 25 milionů korun
– ostatní fyzické osoby vedoucí účetnictví dobrovolně, je jim stanovena povinnost vedení účetnictví, účastníci sdružení, pokud alespoń jeden z účastníků tohoto sdružení vede účetnictví.
– má povinnost auditu stanoveného zvláštním právním předpisem

Důležitým ukazatelem povinného auditu jsou také aktiva a pasiva

Hranice pro povinný audit je 80 milionů korun. Tato hranice je určena aktivy, kterými se rozumí úhrn aktiv z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle  § 26 odst. 3 zákona o účetnictví (tedy rezervy, opravné položky a odpisy) – z rozvahy bereme údaj ve sloupci brutto v prvotním ocenění aktiv.

Dále je určena obratem, kde hranice je také 80 milonů korun. Zde se jedná o čistý obrat, tzn. výnosy snížené o prodejní slevy přepočtené na celý rok. Přepočet se stanoví jako výnosy dělené počtem započatých měsíců trvání účetního období a násobeném číslem 12.

Dalším kritériem je počet zaměstnanců

Kritériem pro povinný audit je 50 zaměstnanců v průměru. Zde je výpočet komplikovanější:

Je nutné počítat i s osobami na zkrácený pracovní úvazek. Nezohledňují se dohody o provedení práce a to i přesto, že se zde hradí sociální pojištění a dále se přepočítávají přesčasy. Zpravidla ale dochází k překročení tohoto kritéria již v okamžiku, kdy jsou překročena výše zmíněná další dvě kritéria, a tedy je již povinnost auditu stanovena bez ohledu na počet zaměstnanců.

Kdy je vhodné provést povinný audit?

Povinný audit účetní závěrky se provádí poprvé za druhé účetní období, ve kterém byla překročena kritéria (u akciových společností jedna hranice, u ostatních dvě ze tří výše uvedených hranic).

Pokud se tedy podmínky splní jen v jednom roce a v roce následujícím již ne, povinný audit se provádět nemusí, a to ani pro první období. Nezáleží na tom, jaké kritérium bylo překročeno – v obou obdobích to může být jiné kritérium.

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem pomoci s povinným auditem, obraťte se na naši auditorskou společnost. Rádi vám nezávazně poradíme, jaký je pro vás nejvhodnější postup.

English