Tag: audit praha

0 comments

Bez výhrad – je nejlepší možný výrok auditora, ve kterém konstatuje, že dle jeho názoru účetní závěrka poskytuje ve všech významných (materiálních) ohledech poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví.

S výhradou – v tomto případě auditor konstatuje, že kromě skutečností, které samozřejmě musí popsat, účetní závěrka dle jeho názoru podává poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví.

Záporný výrok – u záporného výroku bohužel auditor konstatuje, že dle jeho názoru účetní závěrka nepodává poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví.

Odmítnutí výroku – odmítnutí výroku auditoři nejčastěji zdůvodňují konstatováním, že byli ve své činnosti omezeni do takové míry, že nebyli schopni vydat svůj výrok.

Zdůraznění skutečnosti ve zprávě auditora – je vlastně odstavec ve zprávě auditora, který upozorňuje na skutečnosti náležitě vykázané v účetních výkazech nebo vysvětlené a popsané v účetní závěrce, které jsou dle úsudku auditora natolik důležité, že jsou zásadní pro pochopení účetní závěrky jejím uživatelem.

Jiné skutečnosti ve zprávě auditora – je opět odstavec ve zprávě auditora, který upozorňuje na skutečnost, která není žádným jiným způsobem vykázána v účetních výkazech ani vysvětlena a popsána v účetní závěrce. Dle úsudku auditora je ovšem relevantní pro pochopení auditu, odpovědnosti auditora nebo zprávy auditora.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Snahou každého auditora by mělo být co nejméně zatěžovat klienta neúměrným množstvím požadavků a podkladů. Velmi důležitá je správná a věcná komunikace s klientem a pomoc při nastavení účetního a informačního systému, inventarizační činnosti a také míry spolehlivosti vnitřních kontrolních systémů. Cílem auditu je získání nezbytného množství informací k formulování auditorského výroku. Tento má uživatele účetních informací ujistit, že údaje, které obsahuje účetní závěrka a ve výroční zprávě podávají poctivý a věrný obraz aktiv a pasiv, výsledku hospodaření a finanční situace ve společnosti.

Audit je zaměřen na kontrolu:

  • Jednotlivých účetních dokladů a vedení analytických účtů, zda jsou předložené účty hodnověrné a správné.
  • Výdajů oproti účtům. Měl by posoudit efektivnost vynaložených výdajů, provést analýzu propojení analytických účtů s finančním účetnictvím.

Audit by měl dále prověřit:

  • Legálnost, zaznamenávání, schválení a úhrady výdajů.
  • Ověřit příjmy a prověřit ostatní náležitosti a podmínky o poskytnutí dotace.
  • Inventarizaci a také údaje poskytnuté v účetní závěrce. Tyto by měly věrně zobrazovat stav organizace (závazků, pohledávek, majetku, obchodního jmění atd.)

Způsobilé výdaje jsou definovány v nařízení EU. Nařízení EU je souhrn právních předpisů, které jsou aplikovatelné v rámci legislativy jednotlivých členských zemí. Kromě případů, kdy Komise stanoví pro způsobilost výdajů společná pravidla, se pro způsobilé výdaje použijí příslušná vnitrostátní ustanovení. Avšak jednotlivé členské předpisy nemohou přijmout vnitrostátní úpravu, která by smysl nařízení měnila či omezovala.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Co je to audit?

Auditu přezkoumává informace, data a činnosti s cílem ověřit jejich spolehlivost a platnost. Audit musí vždy provádět kvalifikovaná a nezávislá osoba. Tato osoba se nazývá auditor. Auditor vystaví auditorskou zprávu jako výsledek auditu.

Auditor je buď interní nebo externí, dle povahy a druhu auditu. Interní audit prování interní auditor, který patří do organizační struktury organizace. Externí audit, provádí externí subjekt jako externí auditor, auditorská firma atd. Audity se provádí buď ročně nebo průběžně a z hlediska hloubky a šíře záběru existují audity komplexní nebo selektivní.

Druhy auditů:

Kromě interního a externího auditu, existují i jiné druhu jako např.:

Forenzní audit
Finanční audit
Statutární audit
Procesní audit prověřuje procesy v organizaci
Strategický audit

Nejvíce formální a nejznámější je finanční audit, který prověřuje správnost finančních výkazů organizace. Ten je využívám i z mezinárodního hlediska. Vychází jednak ze zákonů příslušného státu, ale také z mezinárodních standardů např. IAS/IFRS.

Tyto audity jsou prováděny certifikovaným auditorem nebo jej prování certifikovaná auditorská společnost.
V praxi se audit využívá k zjištění stavu nezávislou a kvalifikovanou osobou. Důležité je znát účel auditu a komu je určen. Např. výsledky externího auditu jsou určeny zejména akcionářům, investorům, státním orgánům a zájmovým skupinám. V některých případech audit nařizuje i zákon.

Na rozdíl od externího auditu slouží interní audit zejména pro manažery společnosti jako součást řízení a vnitřní kontroly či optimalizaci. Interní audit slouží jako podklad pro prověřování skutečného stavu, provádění změn či rozhodování.

 

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Audit se týká zejména obchodních společností, ale také družstev. To, zda musí překontrolovat Vaše účetní výkazy auditor nebo auditorská firma vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Kritéria, zda společnost podléhá auditu či ne, jsou shodná pro obchodní společnosti i družstva a posuzuje se zejména:

1. Roční úhrn čistého obratu, kde limitní hodnota činí více než 80 000 000 Kč.
2. Aktiva celkem, přičemž limitní hodnota činí více než 40 000 000 Kč.
3. Průměrný přepočet stavu zaměstnanců v průběhu účetního období, kde limit činí více než 50 osob.

Jestliže akciová společnost ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje a účetního období bezprostředně předcházejícího překročí nebo dosáhne alespoň jednoho ze tří uvedených kritérií, stává se povinně auditovanou účetní jednotkou.

Ostatní obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou, je třeba překročit nebo dosáhnout alespoň dvou ze tří výše uvedených kritérií, aby se staly povinně auditovanou účetní jednotkou.

Jaké jsou možné postihy za nesplněný audit?

Jestliže vznikne společnosti ze zákona povinnost auditu, tak má rovněž povinnost zveřejnit účetní závěrku včetně zprávy auditora (§21a, odst. 3). Pokud tak společnost neučiní, může finanční úřad či Rejstříkový soud toto odhalit.

V takovém případě pak společnosti hrozí pokuta ve výši 3% z aktiv. Minimální pokuta společnosti povinné auditu tedy činí 1,2 mil. Kč. K této částce bude připočteno penále za každý rok, kdy společnost měla auditem projít.

 

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Jestliže Vám vznikne ze zákona povinnost auditu, je potřeba zvolit vhodného auditora či auditorskou společnost. Auditorská společnost nebo auditor je vybírán nejvyšším orgánem společnosti. Nejčastěji tedy auditora volí valná hromada nebo členská schůze u družstev.

U statutárních orgánů je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem (§ 17 zákona o auditorech).

Pověřený auditor nebo auditorská firma nesmí a má o výslovně zakázáno zákonem  provádět v účetní jednotce daňové poradenství, nesestavuje ani účetní závěrku, výroční zprávu, ani daňové přiznání k dani z příjmů či jiné dani.

Auditorská společnost dle předepsaných metod přezkoumává správnost účetních výkazů auditované účetní jednotky.
Auditorské firmy a auditoři jsou povinni postupovat v souladu s mezinárodními auditorskými standardy upravenými právem Evropských společenství a s auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů.

Účelem a cílem auditora či auditorské společnosti je posouzení, zda účetní závěrka kontrolované společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, výnosů, nákladů a výsledku hospodaření.

Po provedeném auditu auditor vystaví písemnou auditorskou zprávu s vydáním výroku k účetní závěrce.

Nevíte si rady jak na daňové přiznání? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Daň z příjmu a změny zákona  2017 pro fyzické osoby

Zavedení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti „malého rozsahu“
Novela zákona zavádí jednodušší systém zdanění drobných příjmů ze závislé činnosti srážkovou daní přímo u zaměstnavatele. Tato změna má zjednodušit administrativní náročnost a odbourat administrativu související s povinností podat daňové přiznání poplatníkem.

Srážková daň ve výši 15% bude uplatněna u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do 10 tis korun za měsíc jako doteď. Ale nově i u zbývajících druhů příjmů ze závislé činnosti do 2 500 korun za měsíc. Týká se to prací jako např. odměny za výkon funkce. Z těchto příjmů nebude odváděno pojistné, protože limit 2500 Kč je shodný s tzv. rozhodnou částkou pro účast na pojistném na sociálním zabezpečení.

Novela zmírňuje ustanovení osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzickými osobami
V roce 2014 byla stanovena podmínka pro osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzickými osobami, která neosvobozovala příjem z prodeje podílu odpovídající vkladu společníka ve prospěch vlastního kapitálu učiněného do pěti let před prodejem.
Záměrem této podmínky bylo postihnout vklady majetku do obchodní korporace za účelem obejití časového testu osvobození pro převod nemovitostí.
Toto ustanovení měla však bohužel negativní dopad i na vklady peněžité. Novela proto zmírňuje tuto podmínku a nově se lhůta 5 let bude týkat pouze nepeněžitých vkladů. Nadále tedy bude postihovat například vklady nemovitostí.

Zdanění „jiného majetkového prospěchu“, zaměstnanecké bezúročné zápůjčky
Zdanění tzv. “jiného majetkového prospěchu“. Novela upřesňuje tento pojem pro ocenění jednorázového zdanění z jiného majetkového prospěchu u plnění, které trvá po delší dobu na základě jednoho právního jednání.

Majetkový prospěch vzniká v tom roce, kdy jsou finanční prostředky poskytnuty a ocení se jako pětinásobek hodnoty ročního plnění. Nadále by měl platit limit osvobození jiného majetkového prospěchu u bezúročných zápůjček do výše 100 tisíc korun.
U zaměstnaneckých půjček by měla být uplatňovaná výjimka. V takových by se příjem zaměstnance z majetkového prospěchu u bezúročných zápůjček měl zdaňovat každoročně, a to až do okamžiku, než úhrnná výše jistiny klesne pod limit 300 tisíc korun.

Nevíte si rady jak na daňové přiznání? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi vám poradíme.

0 comments

Jsme auditorskou společností nabízející auditorské služby již více než 20 let po celé České republice i zahraniční klienty, přestože naším sídlem je Praha.

Co pro naše klienty děláme?

– Optimalizace finančních toků
– Zajištění nezávislého pohledu na hospodaření celé společnosti
– Minimalizace podnikatelského rizika

Náš přístup je diskrétní a individuální s ohledem na povahu podnikání. Naši klienti si nás cení také pro naši profesionalitu a ohled na potřebu majitelů i managementu.

Nabízíme tyto auditorské služby

– Dobrovolný audit
– Interní audit
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
– Due diligence
– Forenzní audit
– Statutární audit
– Finanční optimalizace – cash flow a rozvahy
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí

Při poskytování našich auditorských služeb klademe důraz především na očekávání našich klientů.

Dokážeme zvýšit důvěryhodnost vaší firmy vůči třetím stranám. Zefektivníme daňové odvody a doporučíme opatření, které povedou k finančnímu i manažerskému růstu vaší firma. Zoptimalizujeme vaše finanční toky i cash flow.

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a naši odborníci s vám ochotně proberou všechny možnosti, jak zvýšit finanční výkonnost vaší firmy.
Kontaktujte nás.

0 comments

Rozdělení účetních jednotek od 1.1.2016

1. Velká účetní jednotka
Tato jednotka překračuje 500 milionů korun v aktivech a 1 miliardu korun v ročním úhrnu čistého obratu. Dále musí mít průměrný počet zaměstnanců rovný 250.

2. Střední účetní jednotka
Není malou ani mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň dvě z těchto hodnot:
– 500 milionů Kč aktiva celkem
– 1 miliarda Kč čistého obratu
– průměr: 250 zaměstnanců

3. Malá účetní jednotka
Není mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň 2 z těchto hodnot:
– 100 milonů korun celkových aktiv
– 200 milionů korun ročního čistého obratu v úhrnu
– 50 průměrných zaměstnanců

4. Mikro účetní jednotka
Mikro účetní jednotka nepřekračuje alespoň jednu z těchto hodnot:
– 9 milonů korun celkových aktiv
– 18 milionů korun čistého obratu ročního úhrnu
– Průměrně 10 zaměstnanců

Nároky na jednotlivé kategorie účetních jednotek 2016

Dle nových legislativních požadavků dochází ke změnám, které přímo nesouvisí s povinností ověření účetní závěrky auditorem s ohledem na kategorizaci účetních jednotek. Pojďme si trochu osvětlit to, co naše klienty nejčastěji trápí a s čím vám auditorská společnost nebo účetní firma může pomoci, aby nedocházelo k problémům s finančními institucemi.

1. Velké a střední účetní jednotky mají povinnost účetní závěrky (což platilo i dříve). V případě malých účetních jednotek není účetní závěrka ověřená auditorem povinná, pokud tak neukládá zvláštní předpis nemá tuto povinnost podle nezměněných kritérií (40 milionů korun v aktivech, 80 milionů korun celkového čistého obratu v úhrnu nebo průměrný počet zaměstnanců rovný 50.).
– u společností s ručeným omezeným je třeba překročit dvě z uvedených kritérií.
– u akciových společností je třeba překročit pouze jedno z uvedených kritérií.
Teoreticky by z povinnosti auditu mohla vypadnout akciová společnost v kategorii mikro účetní jednotka, která překračuje pouze jedno z kritérií 40 mil. Kč aktiva / 80 mil. Kč obratu / 50 zaměstnanců. Existence takové účetní jednotky je velice nepravděpodobná.

Vedení účetnictví a povinný audit u malých a mikro účetních jednotek

1. Některé malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

2. Obchodní korporace (vyjma sociálních družstev) musí vést účetnictví v plném rozsahu. Nadále je možné používat skupinové účty, hlavní knihu, účtovat rezervy a opravy položek dle zákona o rezervách.

3. Mohou sestavovat rozvahu a výkaz ztráty a zisku vez zkráceném rozsahu. V případě akciových společností je možno také nově vést výkazy ve zkráceném rozsahu.

4. Nemusí sestavovat přehled o cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu

5. Nemusí ve finanční zprávě uvádět nefinanční informace (předpokládaný vývoj společnosti, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje…)

6. Výroční zprávu musí sestavovat nadále jen účetní jednotky s povinným auditem včetně svěřenských fondů.

7. Nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát, pokud nemají povinnost auditu. Ostatní povinnosti zveřejňování zůstávají zachovány, jde-li o účetní jednotky zapisované do veřejných rejstříků.

English