Auditorská společnost a povinný audit 2016

0 comments

Kdy jako účetní jednotka můžete očekávat povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Ze zákona § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vychází povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a do této povinnosti spadají následující účetní jednotky:

Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (auditorskou společností) vyvstává v okamžiku, kde je dosaženo alespoň 2 následujících kritérií nebo jsou tato kritéria překročena. Účetní jednotka je:

– akciová nebo obchodní společnost (splňuje pouze jedno kritérium)
– fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
– fyzická osoba s obratem vyšším než 25 milionů korun
– ostatní fyzické osoby vedoucí účetnictví dobrovolně, je jim stanovena povinnost vedení účetnictví, účastníci sdružení, pokud alespoń jeden z účastníků tohoto sdružení vede účetnictví.
– má povinnost auditu stanoveného zvláštním právním předpisem

Důležitým ukazatelem povinného auditu jsou také aktiva a pasiva

Hranice pro povinný audit je 80 milionů korun. Tato hranice je určena aktivy, kterými se rozumí úhrn aktiv z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle  § 26 odst. 3 zákona o účetnictví (tedy rezervy, opravné položky a odpisy) – z rozvahy bereme údaj ve sloupci brutto v prvotním ocenění aktiv.

Dále je určena obratem, kde hranice je také 80 milonů korun. Zde se jedná o čistý obrat, tzn. výnosy snížené o prodejní slevy přepočtené na celý rok. Přepočet se stanoví jako výnosy dělené počtem započatých měsíců trvání účetního období a násobeném číslem 12.

Dalším kritériem je počet zaměstnanců

Kritériem pro povinný audit je 50 zaměstnanců v průměru. Zde je výpočet komplikovanější:

Je nutné počítat i s osobami na zkrácený pracovní úvazek. Nezohledňují se dohody o provedení práce a to i přesto, že se zde hradí sociální pojištění a dále se přepočítávají přesčasy. Zpravidla ale dochází k překročení tohoto kritéria již v okamžiku, kdy jsou překročena výše zmíněná další dvě kritéria, a tedy je již povinnost auditu stanovena bez ohledu na počet zaměstnanců.

Kdy je vhodné provést povinný audit?

Povinný audit účetní závěrky se provádí poprvé za druhé účetní období, ve kterém byla překročena kritéria (u akciových společností jedna hranice, u ostatních dvě ze tří výše uvedených hranic).

Pokud se tedy podmínky splní jen v jednom roce a v roce následujícím již ne, povinný audit se provádět nemusí, a to ani pro první období. Nezáleží na tom, jaké kritérium bylo překročeno – v obou obdobích to může být jiné kritérium.

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem pomoci s povinným auditem, obraťte se na naši auditorskou společnost. Rádi vám nezávazně poradíme, jaký je pro vás nejvhodnější postup.

Share This:
English